K pádům z výšky s tragickými následky dochází většinou na stavbách. V roce 2015 se odehrály všechny tyto smrtelné pracovní úrazy při stavební činnosti, v letošním roce se staly na stavbě dva, jeden při opravě technického zařízení.

Pád ze střechy do hloubky deseti metrů

Příklad smrtelného pracovního úrazu z letošního roku popisuje Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora SÚIP.

„Poškozený se pohyboval po střeše objektu, jejíž volné okraje nebyly zajištěny proti pádu prostředky kolektivní ochrany, aniž by byl vybaven vhodnými osobními ochrannými prostředky proti pádu. V době před úrazem šel na pravý zadní roh střechy přitlouci ventilační mřížku. Střecha byla valbová s mansardami, s nadstřešním žlabem. Okraj střechy v místě pádu byl ve výšce zhruba deset metrů. Jeho pád ze střechy nikdo neviděl.“

SÚIP při následné kontrole zjistil, že kontrolovaná osoba, tedy zaměstnavatel, mimo jiné nestanovila bezpečný pracovní postup a neposkytla postiženému vhodné ochranné prostředky proti pádu z výšky.

V případě, že zaměstnavatel nedostatečně zajišťuje bezpečnost práce při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, doporučuje SÚIP zaměstnancům, aby postupovali v souladu se zákoníkem práce, konkrétně se zákonem č. 262/2006 Sb., § 106 - Práva a povinnosti zaměstnance - odst. 2.

Dále zaměstnancům doporučuje, aby se s porušováním bezpečnosti práce ze strany zaměstnavatele obrátili na odborovou organizaci nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působící v dané organizaci, případně podali podnět na místně příslušný inspektorát práce nebo přímo Státní úřad inspekce práce.

Firmy své zaměstnance často nechrání dostatečně

Mnoho firem v ČR ani přes alarmující čísla statistik své zaměstnance proti pádu z výšky stále nechrání, nebo chrání pouze nedostatečně.

„Podle bezpečnostních norem musí jisticí systém sám člověka zajistit na 20 minut po pádu. V Česku se však běžně prodávají postroje, které jsou oficiálně certifikované, ale při pádu mohou člověku amputovat celé končetiny, zaškrtit přítok krve či ho jinak smrtelně ohrozit,“ upozorňuje Dominik Kubik ze společnosti Carl Stahl, evropského dodavatele jisticích systémů.

Nedílnou součástí pořízení systému by také mělo být odborné zaškolení personálu, jak s postroji a dalšími prostředky správně pracovat.