Jsem v invalidním důchodu 1. stupně, i nadále však pracuji na plný úvazek v pracovní kategorii s 2. stupněm zátěže, což je pro mě velice namáhavé. Může mi zaměstnavatel nařídit práci nad 40 hodin týdně?

Způsobilost k práci

Za účelem zjištění zdravotní způsobilosti k práci jsou všichni uchazeči o zaměstnání podrobováni vstupním lékařským prohlídkám, aby k výkonu práce s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci.

To platí i pro osoby požívající invalidní důchod – při výběru zaměstnání jsou omezeny pouze vlastním zdravotním stavem. V případě, že jsou tito lidé uznáni zdravotně způsobilými pro konkrétní práci, platí pro ně stejná práva a povinnosti jako pro ostatní zaměstnance, a to včetně povinnosti pracovat přesčas, pokud jim to zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce nařídí.

Práce přesčas

Zaměstnavatel může zaměstnanci z vážných provozních důvodů nařídit práci přesčas, a to maximálně v rozsahu 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce.

Nad tento rámec je možné se se zaměstnancem na práci přesčas pouze dohodnout. Ani na základě dohody však nesmí objem přesáhnout 8 hodin přesčasové práce týdně v období 26 respektive 52 týdnů.

Vyloučení práce přesčas ze zdravotních důvodů

Pokud má zaměstnanec pocit, že práci přesčas v důsledku svého zdravotního stavu nemůže vykonávat, musí se podrobit lékařské prohlídce u poskytovatele pracovně lékařských služeb zaměstnavatele. Pouhý pocit zaměstnance nebo doporučení ošetřujícího/praktického lékaře zaměstnance nestačí.

Poskytovatel pracovně lékařských služeb může zdravotní způsobilost zaměstnance k práci podmínit podmínkou, kterou je zaměstnavatel následně povinen dodržovat, například zákazem přesčasové práce. Stanovená podmínka však musí být splnitelná. Kupříkladu zaměstnanci manipulujícímu ve skladu s těžkými břemeny není možné zakázat manipulaci s těžkými břemeny.

Na pracovně lékařskou prohlídku může vyslat zaměstnance pouze zaměstnavatel. Zaměstnavatel je přitom povinen poslat zaměstnance na prohlídku vždy před nástupem do zaměstnání (vstupní prohlídka), dále po uplynutí stanovené doby (periodická prohlídka), ale také v zákonem stanovených případech, pokud vyvstane pochybnost o zdravotní způsobilosti zaměstnance nebo pokud o to zaměstnanec požádá (mimořádná prohlídka).

Shrnutí

Předpokládáme, že navzdory přiznání invalidního důchodu 1. stupně jste na základě provedených pracovně lékařských prohlídek způsobilý k výkonu současné práce. V takovém případě nemáte nárok na žádné úlevy oproti ostatním zaměstnancům, kteří poživateli invalidního důchodu nejsou.

Pokud je ale pro vás výkon práce přesčas nepřiměřeně náročný, požádejte zaměstnavatele o vyslání na mimořádnou pracovně lékařskou prohlídku k jeho poskytovateli pracovně lékařských služeb (dříve závodní lékař). Ten posoudí vaši způsobilost k práci a může stanovit podmínku vaší zdravotní způsobilosti k práci – např. ve formě zákazu výkonu přesčasové práce.

Odpovídali Tomáš Neuvirt a David Smolař z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.