„Nejvyšší pokutu za nelegální zaměstnávání, a sice ve výši 8 300 000 Kč, jsme uložili společnosti, která se podílela na stavbě obchodního centra v Opavě. Tam inspektoři zjistili nelegální práci 27 osob cizí státní příslušnosti. Tato pokuta již nabyla právní moci,“ uvedl generální inspektor Rudolf Hahn.

Nejvíce podvádějí „malopodnikatelé”

Nejvíce nelegálně zaměstnaných osob bylo zjištěno v odvětví stavebnictví (36 % kontrol), stravování a pohostinství (20 % kontrol) a velkoobchodu a maloobchodu (20 % kontrol). Mezi podvádějícími zaměstnavateli převažují ti s malým počtem zaměstnanců nebo bez přihlášených zaměstnanců. Mezi nelegálně zaměstnanými cizinci řádově převažují občané Ukrajiny (44 %) a Vietnamu (24 %).

Přesun od plošných kontrol k cíleným

Současným trendem je podle SÚIP posun kontrolní činnosti od plošného provádění kontrol ke kontrolní činnosti co nejefektivnější a cílené na ty oblasti a subjekty, kde je reálný předpoklad nelegálního zaměstnávání a méně zatěžující ty zaměstnavatele, kteří se porušování zákonů nedopouštějí.

Cílené kontroly jsou účinnější

„Změny v organizaci činnosti, tedy odklon od plošného provádění kontrol směrem k cíleným kontrolám na základě důsledného monitoringu vytipovaných pracovišť, rotace inspektorů mezi okresy a kontrolní akce prováděné většími týmy inspektorů, se projevily ve vztahu k efektivitě kontrol jako účinné,“ dodal Hahn.