Dali jsme našemu zaměstnanci výpověď z kázeňských důvodů a pokusili se mu ji doručit v práci, zaměstnanec ji ale odmítl převzít. Tak jsme mu výpověď poslali poštou, zaměstnanec si ale dopis nevyzvedl a teď nám tvrdí, že mu nebylo nic doručeno, výpověď nedostal a chce nastoupit do práce. Má pravdu?

Jednou z nezbytných náležitostí pro podání platné výpovědi zaměstnavatelem je její řádné doručení zaměstnanci. Jenom účinné doručení výpovědi má za následek začátek běhu výpovědní doby a tudíž i její skončení. Bez doručení výpovědi tedy nemůže pracovní poměr skončit, jak vám správně zaměstnanec tvrdí. Jsme však toho názoru, že vašemu zaměstnanci byla výpověď doručena a výše uvedené se proto na něj neuplatní.

Podle zákoníku práce písemnosti týkající se mimo jiné skončení pracovního poměru, tedy i výpověď z kázeňských důvodů (správně výpověď pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci), zaměstnavatel doručuje zaměstnanci vždy do vlastních rukou.

Doručení osobně nebo elektronicky…

Základním způsobem doručování zaměstnavatelem by vždy mělo být osobní doručení nebo elektronické doručení. Teprve pokud ani jedno z těchto není možné, dovoluje zákoník práce využít služeb provozovatele poštovních služeb (Česká pošta s.p.).

Pokud jde o osobní doručení, zaměstnavatel je může provést na pracovišti, v bytě zaměstnance nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen; doručovat nemusí statutární orgán nebo jiný zástupce zaměstnavatele, stačí kterýkoli k tomu pověřený zaměstnanec. Správně jste tedy přistoupili k osobnímu doručení výpovědi na pracovišti, které by mělo být pro zaměstnavatele vždy první volbou.

Už tímto předáním však byla výpověď zaměstnanci doručena a žádné další kroky jste již nemuseli podnikat. Odmítnutí převzetí při osobním doručení zaměstnanci nemá totiž na účinky doručení vliv a výpověď se tak považuje za doručenou. Skutečnost, že k takovému doručení na pracovišti došlo, můžete prokázat například svědectvím kolegy, který byl předání přítomen (proto vždy doporučujeme vzít si s sebou při doručování svědka), případně podpisem zaměstnance, kterému je výpověď doručována, že převzetí odmítá.

Elektronické doručování písemností zaměstnavatele (přesně řečeno doručení prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací) není v praxi příliš využíváno. Pro jeho realizaci totiž zaměstnanec musí s tímto způsobem doručování nejen vyslovit písemný souhlas, ale především vlastnit elektronický podpis, prostřednictvím kterého zaměstnavateli přijetí písemnosti potvrdí.

… pokud není možné, tak poštou

Kdybyste přistoupili rovnou k doručení poštou, protože osobní ani elektronické doručení by nebylo možné, museli byste pro účinné doručení splnit následující podmínky.

Písemnost musíte poslat na poslední adresu zaměstnance, která je vám známa, jako doporučenou zásilku s poznámkou „do vlastních rukou“.

I když tyto podmínky splníte, může se stát, že k účinnému doručení nedojde, například pokud by zásilku převzala jiná osoba než zaměstnanec (například jeho manželka, která se dobře zná s poštovní doručovatelkou), a to i kdyby zásilka byla zaměstnanci dodatečně prokazatelně odevzdána. I z tohoto důvodu je osobní doručení pro zaměstnavatele vždy výhodnější. Zmírnit riziko předání zásilky jiné osobě lze i zasláním zásilky službou „dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“.

Účinnému doručení výpovědi naopak nebrání, pokud zaměstnanec řádně doručenou zásilku odmítne od poštovního doručovatele převzít nebo si ji na poště nevyzvedne, jako ve vašem případě. Odmítne-li zaměstnanec písemnost převzít a o důsledcích odmítnutí je poučen, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy došlo k tomuto odmítnutí. Není-li zaměstnanec na doručovací adrese zastižen, doručovatel uloží písemnost v místně příslušné provozovně pošty. Zaměstnance o tom písemně uvědomí, vyzve ho, aby si písemnost do 10 pracovních dnů vyzvedl, a poučí ho o následcích nevyzvednutí. Jestliže si zaměstnanec písemnost nevyzvedne, považuje se za doručenou 10. pracovní den doby, kdy byla uložena.

Doporučení

Zaměstnance informujte o skutečnosti, že výpověď mu byla doručena okamžikem, kdy ji odmítl na pracovišti převzít, a výpovědní doba mu tak začala běžet od prvního dne měsíce následujícího po tomto doručení. Tuto informaci sdělte zaměstnanci ústně, a pokud to bude možné, zašlete mu ji i písemně.

Na dnešní dotaz odpovídaly Nataša Randlová a Barbora Suchá z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.