Daň z nemovitostí se může zvýšit z několika důvodů, aniž dojde k růstu sazeb, které stanoví zákon a aniž by lidem došlo domů jakékoli písemné rozhodnutí.

Co vede ke zvýšení

Nejčastějším důvodem je, že obec využije pravomocí daných zákonem a zvýší daň svým rozhodnutím.

Nástrojem k tomu jsou různé koeficienty. Buď obec vyhlásí koeficient odlišný od hodnoty stanovené v zákonu podle počtu obyvatel (stavební pozemky, obytné domy, byty a nebytové prostory), nebo uplatní zvýšený koeficient na vybrané stavby (např. chaty, garáže, stavby pro podnikání atd.).

Univerzálním, nejrazantnějším, a tudíž pro vlastníky nejobávanějším nástrojem je tzv. místní koeficient.

Hodnota místního koeficientu činí 2, 3, 4 a 5 a lze jím dvakrát až pětkrát zvýšit daň vypočtenou vlastníkům na celém území obce. Nelze ho pouze uplatnit na pozemky orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.

Daň se může zvýšit i tehdy, když se změní průměrné ceny půdy přiřazené k jednotlivých katastrálním územím. Pokud se například zvýší průměrná cena půdy, tak je logické, že i při stávající sazbě daně daň vzroste.

Průměrné ceny půdy se mění vyhláškou ministerstva zemědělství po dohodě s ministerstvem financí.

Například pro letošní rok se změnila cena v několika desítkách katastrálních území.

Daň z nemovitostí se může zvýšit i tehdy, když někomu skončí osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty nebo když zaniknou zákonné podmínky pro toto osvobození. Například na pět let jsou od daně osvobozeny stavby, v nichž se změnil systém vytápění přechodem z pevných paliv na obnovitelné zdroje solární, větrné, geotermální a biomasu.

Jak se lze o změnách dozvědět

I když ale ke zvýšení daně může dojít, aniž jsou o tom lidé osobně vyrozuměni, neznamená to, že zvýšení se děje potajmu.

Jednak jde o to, že obec může úpravu koeficientu provést pouze obecně závaznou vyhláškou, která je přijata s několikaměsíčním předstihem před počátkem toho zdaňovacího období, na něž se vztahuje.

Konkrétně na letošní rok mohla obec přijmout či upravit koeficienty do 1. srpna loňského roku. O tomto záměru obce lidé zpravidla vědí, protože se o něm hodně diskutuje. Obec by samozřejmě měla i po schválení úpravy vlastníky vhodnou formou informovat o výsledku.

Přímou povinnost sdělit občanům novou výši daně má správce daně, tedy finanční úřady. Ty novou daň vlastníkům tzv. vyměřují. Neposílají jim ale zpravidla v těchto případech individuální platební výměry, ale umožní jim nejméně po dobu třiceti dnů nahlédnout do takzvaných hromadných předpisných seznamů, z nichž se dozvědí novou výši daně.

Oznámení, že jsou tyto seznamy na finančních úřadech k dispozici, vyhlásí finanční úřady na své úřední desce a také v dané obci, v jejímž katastru leží nemovitost. Proti stanovení daně se poplatníci mohou i odvolat.