Dlouhodobě upozorňujete na podpojištěnost majetku lidí. Zlepšila se úroveň pojištění domů a domácností?

Trend podpojištěnosti majetku bohužel stále přetrvává, přesněji pojistná hodnota ve smlouvě nadále neodpovídá skutečné hodnotě majetku občanů.

Důvodem je přetrvávající tendence klientů preferovat co nejnižší cenu pojištění před dostatečným pojistným krytím.

Vrcholem ledovce je bohužel i neodpovědné jednání některých jednotlivců, kteří reagovali na zvýšení pojistného v rizikových oblastech v důsledku katastrofických škod výpovědí smlouvy.

Jak ukázaly nedávné povodně a krupobití, stává se pojištění proti živlům základní pojistnou potřebou všech občanů, a to prakticky bez ohledu na lokalitu nemovitosti.

Není to ale také tím, že prodejci pojištění sledují hlavně vlastní provize a snaží se pojistky prodat za každou cenu, aniž by lidem vše důležité vysvětlili?

Majitelé nemovitostí by měli věnovat pozornost při sjednávání smlouvy i detailům a pečlivě číst pojistné podmínky.

Současně je nutné zvažovat, zda můj zprostředkovatel pojištění je schopen kvalifikovaně reagovat na dotazy a předává rozumné argumenty pro sjednání jednotlivých druhů rizik.

Kvalita distribuce pojištění je bohužel také někdy příčinou nedostatečného rozsahu pojistného krytí.

To pojišťovny lidem neprodávají pojistky "na míru," jak dnes začíná být u finančních produktů běžné?

Silná konkurence mezi pojišťovnami vede k boji o získání nového zákazníka. Hlavním rysem obchodních strategií je tedy v současné době především segmentace produktů, postavená na konkrétnějších znalostech o určité skupině spotřebitelů, kterým pak může být specializovaný produkt nabídnut.

Aktuálním trendem je i tzv. balíčkování produktů – tedy spojení více pojistných produktů do jedné rámcové smlouvy nebo naopak pojištění proti určitému riziku pro celou rodinu nebo více osob v rámci jedné smlouvy.

Stále častěji pojišťovny nabízejí sezónní pojištění s omezenou časovou platností, a to jak například v pojištění domácnosti, tak u pojištění motorových vozidel.

Očekáváte, že příští rok pojištění zdraží, když bylo tolik živelných katastrof a pojišťovnám to pustilo žilou?

Vysoká pojistná plnění oproti běžným škodám v případě katastrofických rizik vyžadují vyhodnocení obrovského objemu dat, jak v oblasti potencionálního výskytu škod, tak i jejich typů.

Je proto pravděpodobné, že v některých druzích pojištění bude muset být přistoupeno k úpravě cen. Ceny na trhu pojištění by mohly ovlivnit i případné legislativní změny v souvislosti se stabilizací naší ekonomiky.

Výrazný nárůst zaznamenává v letošním roce životní pojištění. Jeho meziroční dvojnásobná dynamika růstu byla překvapující?

Dynamický růst oblasti životního pojištění skutečně výrazně ovlivnil prodej jednorázově placeného pojistného. Zatímco běžně placené pojistné narostlo o pouhých 1,3 %, objem předepsaného pojistného se u jednorázových produktů zvýšil meziročně o 73 %.

Jednoznačně z toho vyplývá, že klienti mají zájem hlavně o produkty sjednávané za účelem zhodnocení finančních prostředků před primární ochranou svých rizik..

Je pravda, že na pojištění aut vybírají pojišťovny stále méně peněz?

Ubývá počet nepojištěných vozidel díky nedávnému zavedení nových legislativních opatření k většímu sankčnímu prostoru proti neplatičům povinného ručení.

Motoristé si postupně více uvědomují, že nedodržovat zákon a nebýt pojištěn může být pro ně opravdu nákladné. Tím se Česká republika v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pomalu blíží k vyspělým evropským trhům a počet pojištěných vozidel narůstá o 1,3 %.

Výsledná čísla v pojištění motorových vozidel však zároveň reflektují pokles prodejů vozidel v předešlém období, pokles jejich cen a potažmo orientaci řidičů na levnější kategorie dopravních prostředků.

Pokles předepsaného pojistného ovlivňuje v neposlední řadě i cenová válka pojišťoven o klienta. Výsledkem všech těchto faktorů je tedy stále poměrně významný meziroční pokles předpisu pojistného.