Při předčasném zrušení penzijního připojištění klient přichází především o veškerou dosud připsanou státní podporu, včetně úroků z této podpory.

Klient získává zpět jen dosud naspořenou částku s výnosy - tzv. odbytné, jsou-li pro ni splněny zákonné podmínky, tedy doba spoření a trvání připojištění alespoň 12 měsíců. Výnosy a případné příspěvky zaplacené zaměstnavatelem fond při výplatě odbytného zdaní konečnou srážkovou daní 15 procent.

Odbytné se ale zdaleka nerovná vloženým prostředkům plus výnosům. Část prostředků totiž „spotřebuje“ krytí rizika a náklady na uzavření smlouvy, takže odbytné, zvláště v prvních letech pojištění, bývá velmi malé.

Klient penzijního fondu a životní pojišťovny, který v minulosti o své platby snížil svůj základ daně, navíc musí státu daňové úlevy vrátit. A to tak, že o součet částek, které uplatnil v minulosti, jednorázově zvýší v přiznání svůj základ daně. Učiní tak v přiznání za ten rok, v němž porušil smluvní povinnosti. Dříve uplatněné daňové úlevy uvede jako Ostatní příjem v příloze 2 daňového přiznání.

V případě předčasného ukončení smlouvy o životním pojištění se „dodaňují“ odečty uplatněné počínaje rokem 2001, tedy od roku, kdy byly umožněny daňové odečty.
Klient penzijního fondu je v určité výhodě, ten je povinen v přiznání dodanit jen odečty, které uplatnil za rok 2006 a později.

OTÁZKA: V roce 2001 jsem uzavřel kapitálové životní pojištění. Vzhledem ke zjištění nevýhodnosti jsem v únoru 2009 toto pojištění vypověděl. V průběhu placení pojistného jsem byl vždy pojišťovnou začátkem roku vyrozuměn, jakou částku jsem na pojistném zaplatil rok předešlý. Toto potvrzení jsem jako zaměstnanec předal své mzdové účtárně pro započítání jako slevy při vyúčtování daní za uplynulý rok.

Díky výpovědi pojistné smlouvy mi bylo vypočítáno odbytné ve výši 28 000 Kč. Vzhledem k tomu, že zmíněné odbytné je zdanitelný příjem za kalendářní rok, prosím o sdělení, jak mám vypočítat výši daně, kterou jsem povinen za tento příjem odvést, může tuto daň za mne provést mzdová účtárna mého zaměstnavatele nebo musím sám vyplnit další daňové přiznání?

ODPOVĚĎ: Se zdaněním plynoucího z vyplacení samotného odbytného si nemusíte dělat starosti. To vše zajistí pojišťovna při výplatě odbytného. Zdaňují se přitom jen výnosy z pojištění a dále případný příspěvek zaměstnavatele. Uplatňuje se konečná srážková daň 15 %. Tyto příjmy tedy nelze uvést do přiznání.

Špatnou zprávou pro Vás ale je, že vzhledem k předčasnému ukončení pojištění budete muset vrátit daňové odečty, které jste čerpal v minulých letech, a to za všechny roky.

Postupuje se tak, že všechny platby na životní pojištění, které jste uplatnil v jednotlivých letech (tedy ročně maximálně 12 000 Kč), sečtete a uvedete v daňovém přiznání za rok 2009 v příloze 2 v části Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona). To zvýší váš základ daně.

Platba životního pojištění dopředu

OTÁZKA: Můj příbuzný je zaměstnán, má ještě pronájem nad 6000 Kč a uplatňuje platbu na životní pojištění.13.7. 2009 podepsal smlouvu a zaplatil dopředu na 5 let  asi 240 000 Kč a pojišťovna mu napsala částku 20 720,- (spočítáno na dny) pro rok 2009 (je mu již 58 let). Kolik může uplatnit do daňového přiznání za 2009? Někdo tvrdí 12 000, jiný 6000, a další 5000 Kč?

ODPOVĚĎ: V případě jednorázově zaplaceného pojistného se podle zákona o daních z příjmů zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. U životního pojištění, které splňuje zákonné podmínky pro odečet, lze uplatnit za daný kalendářní rok maximálně 12 000 korun.

Jestliže tedy na rok 2009 připadá platba 20 720 korun, lze odečíst 12 000 korun. O zaplacené částce připadající na daný kalendářní rok pojišťovna vystaví a zašle potvrzení a to poplatník přiloží k přiznání.

Odečet při dohodě

OTÁZKA: Může si odečíst z daní kromě slevy na poplatníka ( 24 840 Kč ročně) životní pojištění osoba, která je zaměstnaná pouze na dohodu o pracovní činnosti. Měsíčně má odpracováno asi 80 hod.

ODPOVĚĎ: Můžete si odečíst platby životního pojištění, pokud splňujete zákonné podmínky pro tento odečet. Nejde ale o odečet od vypočtené daně, ale od základu daně. Na formě zaměstnání nezáleží, může tedy jít i o dohodu o pracovní činnosti.

Pokud ale příjmy byly sraženy zaměstnavatelem konečnou srážkovou daní (jestliže nebylo podepsáno o prohlášení a hrubý měsíční příjem nepřesáhl 5000 korun), tak tyto příjmy již nelze uvést do přiznání a tím pádem nelze odečíst ani platby životního pojištění.