Části lidí z okolí, ale i vedení radnice se však nelíbí, že v lokalitě Českých Budějovic by přibyly dva třináctimetrové komíny, a také to, že při spalování plynných paliv vznikají oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, uhlovodíky a tuhé znečišťující látky. Krajský úřad Jihočeského kraje už zahájil posuzování vlivu zamýšlené stavby na životní prostředí, tzv. proces EIA, ten ale zřejmě dopadne pro Budvar s pozitivním výsledkem.

„Připravujeme projekt schopný nalézt potenciálně vícezdrojové možnosti dodávek tepla. Jako každý dobrý hospodář stále promýšlíme varianty a řešení, která budou ekologická, úsporná a flexibilní. Technické provedení uvažované plynové kotelny je navrženo tak, aby nemělo vliv na kvalitu ovzduší ve městě a věříme, že proces EIA to potvrdí,“ uvedl stručně na dotaz Práva týkající se nového možného tepelného zdroje výrobně-technický ředitel, sládek Adam Brož.

Výstavba plynové kotelny je pro město obtížně akceptovatelná Jiří Svoboda, primátor Českých Budějovic

Rozptylová studie předložená pivovarem pak uvádí, že plánované spalovací zařízení má velmi nízké emisní hodnoty pro NOx a CO a splňuje předpisy pro ochranu životního prostředí, podobně jako u ostatních znečišťujících látek. Někteří odborníci ale upozorňují, že pravděpodobně dojde k ovlivnění emisní situace ve městě například i tím, že centrální zásobování teplem, ke kterému je dnes Budvar připojen, je nastaveno na optimální výkon.

Přou se, co je ekologičtější

V žádosti pivovar uvedl, že jeho plynová kotelna bude vypouštět do ovzduší podstatně méně emisí znečišťujících látek, než produkuje při výrobě požadovaného množství páry z uhelné kotelny teplárna.

„Výpočty však vycházejí z roku 2013, tedy ještě před zprovozněním odsíření teplárny, které snížilo objem vypouštěných emisí oxidů síry SO2 na patnáct procent původního stavu, a denitrifikačního zařízení, snižujícího emise dusíku,“ reagoval Václav Král, předseda představenstva společnosti Teplárna České Budějovice, kterou téměř stoprocentně vlastní město.

Právě proto teplárna investovala několik stovek miliónů do technologií snižující emise, aby zlepšila ve městě životní prostředí. Připomněl, že zákon o ochraně ovzduší upřednostňuje centrální zásobování teplem před lokálním, jsou-li k tomu podmínky a je-li ekonomicky přijatelné.

Nadšený není ani primátor Jiří Svoboda (ANO). Je přesvědčený, že Budvar by měl od výstavby plynové kotelny upustit. „Výstavba plynové kotelny je pro město obtížně akceptovatelná, protože tento tepelný zdroj ve městě není potřeba. Teplárna disponuje dostatečnou kapacitou a výstavbou by se výrazně zhoršila emisní situace ve městě,“ zdůraznil Svoboda.

Zmínil, že město mělo s pivovarem údajně džentlmenskou dohodu. „Když město povolí Budvaru rozšíření závodu přes Kněžskodvorskou ulici, tak Budvar neuskuteční záměr vybudovat kotelnu. Nyní se však zdá, že tato dohoda pro Budvar neplatí a už tam probíhá řízení posouzení vlivu na životní prostředí,“ zdůraznil Svoboda. Připustil však, že i když bude město proti kotelně vehementně protestovat, zřejmě její výstavbě nedokáže zabránit, neboť celý proces v podstatě nemůže ovlivnit.