V dopise se uvádí: Mattel se snaží o udržení důvěry svých zákazníků zaváděním přísných standardů ve všech fázích výrobního procesu – od návrhu výrobku přes jeho výrobu až po samotnou distribuci.

Činíme tak pomocí komplexního systému, který v sobě kombinuje princip dodržování společenských norem s principem kvality výrobku, a vytváří tak jednotný systém norem a auditový program známý jako systém řízení kvality Mattelu (QMS).

V oblasti dodržování společenských norem tvoří globální výrobní principy Mattelu (GMP), které jsou používány od roku 1997, spolu s ICTI (viz další část) základ trvajícího závazku naší společnosti vůči odpovědným výrobním postupům.

GMP Mattelu patří k nejpodrobnějším a nejkomplexnějším principům ve spotřebním průmyslu. Vytváří pro nás rámec, kterým se naše výroba musí řídit.

Mattel i nadále rozvíjí své standardy a kontrolní procesy, aby odrážely naše očekávání týkající se spravedlivého přístupu k zaměstnancům, včetně platů, pracovní doby, minimální věkové hranice, svobody projevu a sdružování, bezpečného pracoviště a životních podmínek.

Mattel zadává pravidelné audity, aby se ujistil, že jsou tyto podmínky plněny.

Mezinárodní rada hračkářského průmyslu

Otázka odpovědné výroby se neomezuje pouze na dodavatelský řetězec Mattelu. Vzhledem k obecnému trendu zvyšování transparentnosti jednotlivých průmyslových odvětví se snažíme spolu s ostatními rozšířit odpovědné výrobní postupy na celý hračkářský průmysl.

Mattel hraje významnou roli v Mezinárodní radě hračkářského průmyslu (ICTI) při vývoji konzistentního souboru standardů pro všechny výrobce a dodavatele, což je do značné míry založeno právě na našich globálních výrobních principech GMP.

Po vzoru GMP Mattelu byl vytvořen proces s názvem CARE, který je založen na kodexu etických provozních postupů s cílem zajistit bezpečné pracovní podmínky v továrnách na výrobu hraček.

Proces ICTI CARE poskytuje společnostem na výrobu hraček jednotný přístup k odpovědné výrobě. Tím zajišťuje, že budou továrny udržovat bezpečné a důstojné pracovní prostředí pro své zaměstnance.

Proces ICTI CARE je etický výrobní program mezinárodního hračkářského průmyslu, který si klade za cíl zajistit bezpečné a důstojné pracovní prostředí pro své zaměstnance v továrnách na výrobu hraček po celém světě.

Název procesu CARE je tvořen čtyřmi klíčovými slovy: Caring, Awareness, Responsible, Ethical – tedy: pečující, uvědomělý, odpovědný a etický. To jsou zároveň čtyři základní charakteristické rysy tohoto procesu. Mattel napomáhal vzniku a rozšíření procesu ICTI CARE, který se používá od roku 2004.

Mattel hraje i nadále aktivní roli v rámci správního výboru ICTI i poradního technického výboru. Naším cílem je posunou proces ICTI CARE směrem kupředu tím, že budeme podporovat:

o   přijetí rozsáhlých procesů, které vedou k neustálému zlepšování pracovních, zdravotních a bezpečnostních postupů a pracovního prostředí;

o   zvyšování počtu zúčastněných továren;

o   větší transparentnost.

Zajištění souladu s GMP

Zajištění souladu s GMP je součástí našich smluv s dodavateli.

Součástí těchto dokumentů je i varování, že by mohl Mattel jakoukoliv objednávku zrušit, pokud by se zjistilo, že příslušné zařízení vědomě a systematicky ignoruje naše standardy nebo není ochotno provést ve svých zařízeních nutné změny.

Pokud budou zjištěny nějaké nedostatky, Mattel se zasadí o to, aby byly formou opravných opatření odstraněny, a předešlo se tak jejich opakování v budoucnosti.

Pokud veškeré naše snahy selžou, ukončí Mattel svůj obchodní vztah s příslušnou továrnou.

Finanční ohodnocení a pracovní prostředí

Věříme, že všichni zaměstnanci, ať již zastávají jakoukoli funkci, musí za svoji práci obdržet spravedlivé finanční ohodnocení.

o   V každé zemi je jiná hospodářská situace a platová struktura.

o   Nedefinujeme, jaká je „minimální mzda“ u každé jednotlivé země, ale stále vyhodnocujeme naše standardy ve všech oblastech, včetně finančního ohodnocení zaměstnanců.

o   Očekáváme od dodavatelů, že své zaměstnance spravedlivě finančně ohodnotí, a když máme pocit, že tak nečiní, máme právo náš obchodní vztah ukončit.

Pracovní doba a přesčasy

I když zaměstnanci občas pracují přesčas, Mattel vyžaduje, aby jim to bylo oznámeno předem a přesčasy byly dobrovolné.

Mattel poskytuje práci lidem, kteří pracovat chtějí. Práce přesčas je dobrovolná.

Samotní zaměstnanci mají zájem pracovat přesčas a my děláme, co můžeme, abychom jim to v odpovědné míře umožnili.

Náš požadavek zní, že zaměstnancům, kteří pracují v našich továrnách, musí být minimálně šestnáct let, pokud to vyžaduje místní právo.

Poskytujeme práci dospělým lidem, kteří o ni mají zájem a splňují minimální věkovou hranici.