Dvě ženy shodně tvrdily, že stát se dopouští nesprávného úředního postupu, neboť nezajišťuje péči při porodu doma, nepřijal patřičnou legislativu, a ještě navíc prý v médiích vytváří prostředí netolerance vůči domácím porodům.

Jedna z žen do dovolání napsala, že pokud by musela rodit v nemocnici, bylo by zasaženo do jejího práva na soukromý a rodinný život a do práva na svobodu myšlení, neboť porod v nemocnici nepovažuje za bezpečný.

Musela během těhotenství zažívat stres a obavy spojené s nejistotou, zda se jí podaří zajistit péči během jejího porodu domaz dovolání žalobkyně

„Podle žalobkyně došlo tímto nesprávným postupem státu k ohrožení jejího zdraví i zdraví jejího nenarozeného dítěte a k hrubému zásahu do jejích osobnostních práv, neboť musela během těhotenství zažívat stres a obavy spojené s nejistotou, zda se jí podaří zajistit péči během jejího porodu doma,“ zrekapituloval NS.

Žena si stěžovala i na to, že poté, co její syn krátce po porodu zemřel pro vrozenou srdeční vadu neslučitelnou s životem mimo dělohu, byla vystavena velkému zájmu a kriminalizování ze strany médií.

Úkolem soudů není hledat řešení obecných společenských a politických otázekz verdiktu Nejvyššího soudu

Senát NS v čele s Lubomírem Ptáčkem ovšem s poukazem na české zákony, unijní předpisy i mezinárodní závazky konstatoval, že stát žádná práva žen neporušil.

Najít shodu

„Žalobkyní uplatňovaná odpovědnost státu za újmu je vedena snahou o prosazení změn v politice zdravotní péče v oblasti porodnictví a změny v přístupu společnosti k domácím porodům a poměrům v porodnictví jako takovému. Ačkoliv si je dovolací soud vědom toho, že tato problematika by měla být předmětem veřejné diskuse, nelze než uzavřít, že tato diskuse nemůže být iniciována a podněcována prostřednictvím soudního přezkumu, neboť úkolem soudů není hledat řešení obecných společenských a politických otázek,“ konstatovali soudci.

V ČR může porodní asistentka provázet ženu při přípravě na porod, může mít smlouvu s nemocnicí a vést porod v porodnici, ale dosažitelný musí být lékař.

Podle své profesní unie by asistentky měly vést nekomplikované porody samy. Nyní asistentkám za plánovaný domácí porod hrozí pokuta.