„Takto enormní nárůst sazeb OSA není ani odůvodněný, ani přiměřený. Nerozumíme, proč by se pro příští rok měly jejich sazby zvýšit o polovinu, když neroste inflace ani jiné ekonomické ukazatele v České republice,“ tvrdí starosta Křižánek na Vysočině a místopředseda Sdružení místních samospráv (SMS) Jan Sedláček.

„Je to přiměřené“

OSA ale považuje sazby autorských odměn pro rok 2017 za přiměřené. „Navýšením sazeb chceme pouze zmírnit pokřivení trhu, který historicky platí nejnižší sazby v porovnání se zahraničím. Není žádný důvod k tomu, aby se autorům hudby dostávalo v Česku nižší míry ochrany práv, než je běžné v drtivé většině zemí Evropské unie,“ kontroval předseda představenstva OSA Roman Strejček.

SMS také vyslovuje podezření, že se OSA snaží zvýšit své sazby před nabytím účinnosti novely autorského zákona, kterou v současnosti ve druhém čtení projednává Sněmovna a jež nově upravuje vyhlašování sazeb kolektivními správci.

Soudí, že si chce OSA zajistit zvýšení svých sazeb na několik let dopředu, aniž by se musel podřídit pravidlům nově obsaženým ve zmiňované novele.

Zastupuje i tvůrce z ciziny

„OSA jako zodpovědný správce práv hudebních autorů je povinen hájit jejich práva a zájmy způsobem obvyklým v zahra­ničí, zejména pak v evropském hospodářském prostoru. OSA na území ČR nezastupuje pouze domácí autory, ale na základě recipročních smluv více než jeden milión hudebních autorů z celého světa,“ pokračuje Strejček.

SMS upozorňuje, že drtivá většina obcí hradí autorské poplatky více kolektivním správcům, a jsou tak zatíženy poplatkovou povinností u více autorských svazů. Obává se, že růst sazeb OSA budou kopírovat i další kolektivní správci a zvýší své sazby.

„Komentovat cenovou politiku ostatních kolektivních správců OSA nepřísluší. To spadá výhradně do gesce dozorového orgánu, kterým je ministerstvo kultury,“ dodal Strejček.