Petici pro vypsání referenda by bylo podle návrhu možné podepsat v průběhu šesti měsíců.

„Rozhodnutí v referendu bude přijato, pokud nadpoloviční většina hlasujících občanů a zároveň nejméně 25 procent všech občanů oprávněných hlasovat v referendu odpoví kladně nebo záporně na otázku pro referendum,“ uvádí návrh.

Rozhodnutí přijatá v referendu by byla závazná pro vládu a parlament po dobu volebního období Sněmovny, v němž se referendum konalo, nejméně však po dobu tří let ode dne konání referenda. V jednom volebním období by bylo možné hlasovat o téže věci pouze jednou a zároveň nejdříve po třech letech.

Otázky položené v referendu by nesměly vést ke změně „podstatných náležitostí demokratického právního státu“. Nesměly by se rovněž dotýkat Ústavou zaručených práv a svobod a nesměly by zasahovat ani do moci zákonodárné nebo soudní.

Na základě referenda by nemohlo dojít k porušení mezinárodních závazků České republiky, k ustanovování jednotlivých osob do funkcí a k jejich odvolávání z funkcí anebo k rozhodnutí, která se týkají daňových a jiných platebních povinností ke státnímu rozpočtu.