Podle NKÚ ministerstvo financí (MF) nepožadovalo důsledné plnění povinností kontaktních míst, která se podílela na výběru doporučených projektů. Navíc NKÚ kritizuje, že se ministerstvu nepodařilo odhalit střet zájmů v případě jednoho člena hodnotící komise, která doporučovala jeden z projektů k realizaci.

„Výdej peněžních prostředků uskutečněný v důsledku tohoto pochybení je porušením rozpočtové kázně a současně také nesrovnalostí,“ uvádí zpráva NKÚ.

„Pokud jde o konstatování NKÚ, že MF nezjistilo střet zájmu jednoho člena hodnotící komise, konkrétně v Pardubickém kraji, MF s tímto závěrem zásadně nesouhlasí, stejně tak jako se závěrem, že se jedná o nesrovnalost a porušení rozpočtové kázně,“ ohradil se mluvčí resortu Ondřej Jakob.

MF se poučilo do budoucna 

Podle něj ministerstvo dodalo NKÚ dostatek podkladů a argumentů svědčící o tom, že člen komise ve střetu zájmů nebyl. Dokumenty je resort ochoten předat dalším kontrolním orgánům i dárcům

Ostatní výtky kontrolorů však bere MF podle Jakoba na vědomí a zohlední je při přípravě postupů pro realizaci projektů v rámci finančních mechanismů EHP a Norska pro roky 2009 až 2014. „Většina zjištění spočívala ve formálním, respektive administrativním pochybení, která neměla vliv na řádné čerpání finančních prostředků,“ zdůrazňuje Jakob.

Nedostatky byly na MF zjištěny i v obecném nastavení kontrol, konstatuje NKÚ. Při ověřování systému hlášení a šetření nesrovnalostí zjistil NKÚ několik případů nedodržení předepsaných postupů. MF v několika případech samo požadovalo vrácení částky vyčíslené jako nesrovnalost na účet vratek, ačkoliv k tomu neexistovalo zákonné zmocnění. V této oblasti upozornil NKÚ na nedostatečnou právní úpravu.

Výdaje ze zpochybněných smluv proplaceny 

Kontrola dále prověřila činnosti zprostředkovatelů a postup ministerstva kultury při zprostředkování financování projektů jím zřízených příspěvkových organizací. „Ačkoliv ministerstvo kultury samo doporučilo zrušit několik smluv z důvodu pochybení při výběru dodavatelů, schválilo později proplacení výdajů, které na základě těchto smluv vznikly,“ uvedl NKÚ. Kritizoval i nedostatečnou kontrolu výdajů.

Kontrola se uskutečnila od listopadu 2010 do října 2011. Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 až 2010, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.