Ministerstvo financí před projednáváním dokumentu ve vládě označilo za nereálný stanovený cíl podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných peněz ve výši jednoho procenta hrubého domácího produktu.

Evropská komise svá doporučení k programu, který byl v ČR široce konzultován, a je proto chápán především jako národní materiál, sdělí do Prahy do poloviny roku, aby mohly být zohledněny při přípravě nového státního rozpočtu.

Osmdesátistránkový materiál se zabývá celkem sedmi okruhy reformních kroků. Prvním je konsolidace veřejných financí, ve kterém je zmíněna vládou připravovaná důchodová reforma, reforma daní a daňové soustavy, reforma systému zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění, reforma fiskálního rámce a efektivní veřejná správa a boj proti korupci. Jedná se o popis reforem připravovaných nynější vládou.

Druhou oblastí je "Fungující trh práce a sociální systém jako předpoklad konkurenceschopnosti". Zde materiál zdůrazňuje potřebu moderního sociálního systému a pracovního práva, integraci na trhu práce včetně reformy rodinné politiky a také sociální začleňování a snižování chudoby.

Třetí kapitola je věnována vzdělávání, které je označeno jako cesta ke konkurenceschopnosti a vyšší produktivitě práce. Zde vláda hovoří o nutnosti zvyšovat kvalitu a dostupnost předškolního vzdělávání, o reformě vzdělávací soustavy i reformě vysokého školství.

Ve čtvrté kapitole se materiál zaobírá podporou podnikání, digitalizací a rozvojem digitálního trhu. Hovoří se v ní o přípravě snižování administrativní zátěže podnikatelů, institucionální podpoře rozvoje podnikání, ale i rozvoji elektronické podoby státní správy a přístupu k rychlému internetu.

Kapitola o podpoře růstu založeného na výzkumu a inovacích hovoří o investicích do výzkumu a vývoje a zvyšování inovačního potenciálu ekonomiky.

Šestým oddílem materiálu je "Podpora nízkouhlíkové konkurenceschopné ekonomiky šetrné k životnímu prostředí". Zde vláda hovoří o zvyšování energetické účinnosti, zvyšování podílu energií z obnovitelných zdrojů a podobně.

Poslední částí programu je podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury, kde je se píše o strategickém plánování jejího rozvoje či zajištění efektivního financování dobudování páteřní sítě.

Národní cíle Národního plánu reforem (do roku 2020):
1. V oblasti zaměstnanosti
- zvýšení celkové míry zaměstnanosti osob ve věku 20 - 64 let na 75 procent;
- zvýšení míry zaměstnanosti žen (20 - 64 let) na 65 procent;
- zvýšení míry zaměstnanosti starších osob (55 - 64 let) na 55 procent;
- snížení míry nezaměstnanosti mladých osob (15 - 24 let) o třetinu proti roku 2010;
- snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací o čtvrtinu proti roku 2010.
2. V oblasti chudoby
- udržení hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací
nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008;
- snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících
v domácnostech bez zaměstnané osoby o 30 000 osob.
3. V oblasti vzdělávání
- nejvýše 5,5 procenta osob předčasně odcházejících ze vzdělávání;
- 32 procent osob ve věku 30 - 34 let s terciárním vzděláním.
4. V oblasti zlepšování podnikatelského prostředí
- snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti roku 2005 o procent.
5. V oblasti vědy, výzkumu a inovací
- veřejné výdaje na vědu, výzkum, vývoj a inovace v České republice na úroveň 1 procenta HDP. (Ministerstvo financí označilo za nereálný cíl)
6. V oblasti energetické účinnosti
- podstatným způsobem přispět k dosažení indikativního cíle stanoveného na unijní úrovni ve výši 20 procent; učinit další kroky ke zlepšení kvality životního prostředí;
7. Zlepšení dopravní infrastruktury
Zdroj: Investice pro evropskou konkurenceschopnost, příspěvek ČR ke Strategii Evropa 2020, Národní program reforem České republiky 2011