Nejkladněji se obyvatelé Česka staví sami k sobě (96,6 procent). Na druhém místě skončili Slováci s 91,4 procenty. Za sympatické také Češi považují Poláky (73,4 %) a Němce (59,0 %). Smíšené sympatie u nás vzbuzují Židé a Vietnamci, kteří nejsou podle největšího počtu dotázaných (23,7 %) ani sympatičtí, ani nesympatičtí.

Něco málo přes třicet procent (30,2 %) obyvatel udává jako sympatické občany bývalého SSSR a 23,3% respondentů jsou sympatičtí občané balkánských států. Nejhůře se u Čechů umístili Romové, pro které má kladné hodnocení jen 9,4% a záporně je hodnotí 76,1%.

Nejpříznivěji se k občanům jiných národností vyjadřovali lidé vysokoškolsky vzdělaní, s lepší životní úrovní a věřící. Naopak záporný vztah k jiným národnostem mají častěji lidé s nižšími příjmy a špatnou životní úrovní.

Jedničkou tázaní vyjadřovali odpověď "velmi sympatický", sedmičkou odpověď "velmi nesympatický".

Vztah k národnostem žijícím u nás (v %)
1 - 3 4 5 - 7
Češi 96,6 2,0 0,8
Slováci 91,4 4,7 3,3
Poláci 73,4 14,6 9,9
Němci 59,0 19,0 19,7
Židé 44,0 17,3 22,7
Vietnamci 36,0 23,7 38,9
občané bývalého SSSR 30,2 20,3 45,1
občané balkánských států 23,3 21,9 45,7
Romové 9,4 12,9 76,1
zdroj: CVVM

Cizinci by se měli přizpůsobit české kultuře

Většina dotázaných (58,9 %) si myslí, že by se cizinci žijící u nás měli přizpůsobit našim životním zvyklostem. O nutnosti cizinců co nejvíce se přizpůsobit jsou přesvědčení především lidé starší 60 let a lidé se špatnou životní úrovní častěji, opačný postoj zastávají lidé s dobrou životní úrovní a lidé ve věku 15 - 29 let.

Názor na přizpůsobení se cizinců v ČR (v %)
co nejvíce se přizpůsobit 58,9
částečně se přizpůsobit 33,8
žít zcela podle svých zvyklostí 5,6
Neví 1,7
zdroj:CVVM