Cena vody stále roste, a tak se vlastní zdroj vody určitě vyplatí. Mezi studnami jsou nejrozšířenější tzv. vrtané studny. Jaký typ studny zvolit, by nám měl poradit odborník ze studnařské firmy. Základní způsoby hloubení studny jsou dva: vrtání a kopání.

Než dojde k hloubení

Proutkař, hydrogeolog, nebo námi oslovená studnařská firma zjistí, kde a v jaké hloubce je přesně hladina spodní vody a jak vydatný bude její pramen.

Hydrogeolog využívá geologické mapy podloží a posoudí, zda nedojde k ovlivnění pramene sousedních studní, aby se předešlo případným sousedským či právním sporům.

Při proutkaření reaguje proutek na místní geofyzikální anomálie, tj. zjistí tak charakteristiku nerovností podloží, výskyt puklin a trhlin, které mohou sloužit jako zásobníky nebo trasy vodních cest.

Umístění studny musí splňovat podmínky stavebního povolení. Na příslušném stavebním úřadě získáme informace, co potřebujeme k vystavení povolení ke zřízení vlastní studny. Pozor! Ne všechny stavební úřady mají stejné požadavky.

Studna se umísťuje v předepsaných vzdálenostech od zdrojů znečištění, např. od žumpy, septiků, potrubí vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky 5 m (málo propustné prostředí) až 12 m (propustné prostředí), od nádrže tekutých paliv pro vytápění 7 m (málo propustné prostředí) až 20 m (propustné prostředí), atd.

Vydatnost pramene

Vydatnost pramene závisí na geologických poměrech dané lokality, doporučovaný přítok je 1 l/sekunda. Kvalitní studnaři poskytují záruku vydatnosti i v případě, že čerpací zkouška odhalí vydatnost menší, garantují minimálně 1500 l (1,5 m3) denně, což činí asi 540 m3 za rok.

Kudy putuje voda

Vrtané studny mají malý objem akumulované vody, takže se z nich voda většinou čerpá do akumulační nádrže, v níž se vyrovná rozdíl mezi vydatností studny a maximální okamžitou potřebou vody v objektu.
Akumulační nádrž musí být navržena tak, aby v objektu byl vždy k dispozici dostatek vody, ale aby byla zajištěna i její kvalita a teplota.
V kopané studni je obvykle dostatečná zásoba vody, která se odčerpává přímo, aniž by se musela hromadit v akumulační nádobě.
Voda se podle hloubky čerpá buď ponorným čerpadlem, nebo čerpadlem se sacím hrdlem nad

Při určení spotřeby vody nám pomohou buď vlastní účty za vodu, nebo údaje Českého statistického úřadu o dlouhodobé spotřebě vody obyvatelstva a tabulky, které udávají průměrnou spotřebu vody podle účelu (WC, mytí nádobí, zalévání zahrady atd.).

Aby studna byla legální

Po dokončení vrtu provede hydrogeolog čerpací zkoušku, která zjistí, zda čerpání z naší studně skutečně neovlivňuje studny sousedů. Čerpací zkouška je součástí hydrogeologického posudku. V něm by neměl chybět popis krajiny, popis konkrétní lokality, údaje o vrtu a další informace, jako např. za jakých podmínek můžeme vodu čerpat, jaký druh čerpadla zvolit a další doporučení pro užívání studny. Tento posudek sepisuje hydrogeolog a je jedním z potřebných dokumentů při žádosti o povolení studny.

Cena za studnu

Ceny se sjednávají individuálně podle rozsahu zakázky, obtížnosti úkolu, přírodních podmínek, cenové hladiny v regionu atd. Např. šachtová vyskružená studna průměr 1200/1000 mm (zahrnuje hloubení, skružení včetně betonového uzávěru, obsyp kačírkem, jílování) se pohybuje od 4 000 Kč/m. Cena vrtané studny ve skalním masivu, průměr 254 mm; výstroj PVC 200/180 mm, se pohybuje od 1900 Kč/m.
V ceně není ale např. zahrnuta konzultace s hydrogeologem (od 400 Kč), čerpací zkouška (od 3000 Kč).

Dalším důležitým dokumentem pro legalizaci studny je projekt. Technický nákres řezu vrtu studny, použité skruže a další technické podrobnosti. Projekt studny vypracuje projektant.

Oba dokumenty jsou nezbytnou přílohou žádosti o stavební povolení a povolení k odběru vod. Občas jsou požadovány i další dokumenty, což se úřad od úřadu liší. Po podání žádosti nám od úřadu přijde vyjádření. Pokud je kladné, můžeme od té chvíle začít legálně čerpat vodu ze studny. V případě, že ji chceme také pít, necháme si zhotovit rozbor vody.

Vyrobeno ve spolupráci s firmou Spielprof