Hlavní obsah

Jak prodat nemovitost co nejbezpečněji

Realitní obchody jsou zpravidla spojeny s převodem značných finančních částek a tudíž by se zdálo, že jejich účastníci se budou chovat obezřetně a péče věnovaná příslušným smlouvám tomu bude odpovídat. Často to tak ale není. Jedním z častých důvodů zamítnutí návrhu nebo přerušení řízení na katastru nemovitostí jsou právě závady v kupní smlouvě.

Jak prodat nemovitost co nejbezpečněji

"Kupní smlouva, jejímž předmětem je nemovitost, musí splňovat řadu náležitostí, které jsou podrobně popsány zejména v občanském zákoníku a v zákoně o zápisech věcných práv k nemovitostem", říká Šimona Mašková z Advokátní kanceláře Mašek a spol., která se na obchod s nemovitostmi specializuje.

Mezi základní předpoklady platnosti kupní smlouvy patří přesné označení účastníků převodu a povinnost prokázat, že osoby disponující s nemovitostí jsou k tomu oprávněny (doklad o vlastnictví).

Stejně tak je podle Šimony Maškové třeba dbát na pečlivé označení převáděných nemovitostí. Pozemky musí být označeny minimálně příslušným parcelním číslem a označením katastrálního území, ve kterém se nacházejí, dále je nutné uvést druh pozemku. Budovy je třeba označit číslem popisným, uvedením parcely, na které jsou postaveny a katastrálním územím.

V případě nabývání nemovitosti do spoluvlastnictví je nezbytné přesně specifikovat poměry, v jakých jednotliví spoluvlastníci nemovitost nabudou . Podpisy na smlouvě musí být ověřeny anebo se podpis musí konat před úředníkem katastrálního úřadu. Kupní smlouvy musí být v českém jazyce včetně příslušné diakritiky, tedy i s háčky a čárkami.

Absolutní neplatnost smlouvy

Nejvážnější chyby kupní smlouvy jsou stiženy tzv. absolutní neplatností a na příslušný právní úkon se hledí, jako by nikdy nevzniknul. "I kdyby na základě absolutně neplatného úkonu bylo zapsáno právo do katastru nemovitostí, nemění to nic na tom, že příslušná smlouva byla neplatná," zdůrazňuje Šimona Mašková.

Jinými slovy, kdykoli vyjde v budoucnu najevo, že smlouva byla neplatná, například proto, že ji uzavřel "nevlastník" nebo že prodávající neměl oprávnění s předmětnou nemovitostí nakládat, soud vždy přihlédne k neplatnosti takové smlouvy z úřední povinnosti. Absolutní neplatnost není časově omezená.

Relativní neplatnost smlouvy

Relativní neplatnost postihuje méně závažné nedostatky právních úkonů, které jdou zpravidla k tíži pouze určité osoby. V souvislosti s převody nemovitostí přichází relativní neplatnost nejčastěji do úvahy při prodeji nemovitosti ze společného jmění manželů, když smlouvu uzavře pouze jeden z manželů bez vědomí druhého manžela.

"Ten z manželů, který s prodejem nesouhlasil (nebo o něm nevěděl), se může dovolat neplatnosti smlouvy.. K relativní neplatnosti soud nepřihlíží z úřední povinnosti, ale vždy pouze na návrh některého z účastníků. Právo na dovolání se relativní neplatnosti se ovšem promlčuje v obecné promlčecí době, která je dle občanského zákoníku tříletá." dodává Ivo Štorek z téže advokátní kanceláře.

Prodej nemovitosti není tak jednoduchý... Foto Novinky/Eva Rajlichová

Koupě od státu či obce

Ačkoli by se mohlo zdát, že při koupi od státu či obce máme co do činění se spolehlivým partnerem, je podle Šimony Maškové třeba k podpisu kupní smlouvy přistupovat s mimořádnou obezřetností, protože právě tady nám může hrozit absolutní neplatnost smlouvy.

Nejčastější chyby bývají procedurální. Způsob jednání obce i státu totiž podléhá zvláštním pravidlům, která často nejsou dodržena, což může mít pro případné nabyvatele nemovitosti velmi nepříjemné následky. V případě obce si lidé často myslí, že k platnosti smlouvy postačí podpis starosty, což je omyl. Starosta pouze zastupuje obec navenek, k platnosti smlouvy je nezbytné předchozí rozhodnutí kolektivního orgánu obce - zastupitelstva.

"Navíc takové rozhodnutí musí být po určitou dobu vyvěšeno na veřejné desce obce a teprve po jejím uplynutí může starosta na základě schváleného rozhodnutí zastupitelstva jednat. U státu je zase třeba dát si velký pozor na to, který orgán je v konkrétním případě oprávněn jednat jménem státu a nakládat s uvedenou nemovitostí," připomíná Ivo Štorek.

Vedlejší ujednání

Kromě tzv. podstatných náležitostí smlouva zpravidla obsahuje i řadu dalších ujednání, např. podmínky platnosti a účinnosti smlouvy, různé sankce za porušení jednotlivých ujednání atp. Nejčastější jsou podmínky a lhůty související se zaplacením kupní ceny. Mohou to být i ujednání o předání nemovitosti a jejím stavu k tomuto okamžiku, o jejím pojištění nebo o zřízení věcných břemen.

Smlouva o prodeji nemovistosti by měla mít všechny náležitosti. Foto MEI Moravia

"To je obvyklé u darovacích smluv mezi blízkými osobami, kdy si třeba rodiče vymíní právo dožití v nemovitosti, kterou převedli na své děti - dříve bylo takové věcné břemeno označováno jako "výminek"," připomíná Šimona Mašková.

Důležitou součástí převodu nemovitosti by měl být i tzv. předávací protokol. Jeho absence nemá vliv na platnost smlouvy, ale rozhodně lze jeho podpis doporučit. Je dobré do něj zaznamenat i stav měřičů vody, energií, případné drobné i závažnější závady, což může mít podle Šimony Maškové význam, pokud bychom se později rozhodli uplatňovat slevu z kupní ceny.

Daňová povinnost

Daňová povinnost (úhrada daně z převodu nemovitosti) vzniká zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. S určitým zjednodušením platí, že prodávající má povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň do konce třetího měsíce po měsíci, v němž katastr rozhodl o vkladu vlastnického práva k předmětné nemovitosti.

Sazba této daně je pevná a činí 3% z převodní ceny. Pokud by tak prodávající neučinil, může se finanční úřad z důvodu zákonného ručení obrátit na kupujícího a požadovat úhradu daně po něm.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků