Hlavní obsah
Zatímco první stupeň základových pasů se vylévá do základové spáry volně, druhý stupeň obvykle tvoří tzv. ztracené bednění, tedy duté betonové tvárnice, které se pak opět vylévají betonem. Foto: Cemex (3x)

Do základů domu patří beton. Kdo jej chce šidit, šidí celý dům

Převážná většina rodinných domů má základy z betonu. Ať již v podobě základových pasů s podkladním betonem, nebo plošně založené základové desky. O tom, jaký materiál konkrétně zvolit, rozhoduje projektant. Výrobci betonu jsou ovšem někdy zaskočeni tendencemi nezkušených stavebníků a někdy i vychytralých stavebních firem projekt obejít a na materiálu ušetřit. Jako kdyby všichni zapomínali, že právě kvalita a provedení základů domu určují jeho celkovou kvalitu, životnost a v jistém smyslu i bezpečnost. Na základech se prostě šetřit nesmí, shodují se.

Zatímco první stupeň základových pasů se vylévá do základové spáry volně, druhý stupeň obvykle tvoří tzv. ztracené bednění, tedy duté betonové tvárnice, které se pak opět vylévají betonem. Foto: Cemex (3x)
Do základů domu patří beton. Kdo jej chce šidit, šidí celý dům

Podobu základů určuje projektant, který by měl správně spolupracovat s geologem/statikem. Společně posoudí kvalitu a charakter zemin, zváží sklon terénu a podle toho rozhodnou, jaký typ základů bude pro uvažovaný druh stavby nejvhodnější. Základy domu nejsou jen obyčejným kusem betonu, ale důležitou a základní součástí stavby se zásadním vlivem na její fungování a trvanlivost.

Nejčastěji se rodinné domy zakládají buď betonovými základovými pasy s podkladním betonem, anebo plošně založenou základovou deskou. Tam, kde je zemina málo únosná, nebo hrozí rizika sesuvů či povodní, zakládá se na tzv. mikropiloty.

Právě v projektu má stavebník od projektanta také přesně stanoveno, jaký typ betonu má být v základech použit. To může být uvedeno buď číselným označením – pevnostní třída betonu, anebo projektant navrhne už konkrétní druh, který betonárny nabízejí.

Před betonáží by měl správné provedení prací zkontrolovat stavební dozor. Chyby při provádění základů se totiž mohou později vymstít, v extrémních případech může být narušena dokonce statika konstrukce domu. Opravy základů jsou obtížné, často téměř nemožné, kromě toho vždy velmi drahé.

Při „domácím kutilství“ často dochází např. při betonáži pasů k přerušení prací, do výkopu se mezitím sunou jeho stěny, což má za následek špatné navázání jednotlivých částí pasu. Důsledkem bývá nerovnoměrné sedání objektu, což s sebou nese po celou dobu životnosti objektu praskání nosného i nenosného zdiva a další nepříjemnosti.

Kam vyrazit pro beton

Pro posouzení, od koho se vyplatí koupit beton, je nezbytně nutné znát nejenom cenu za potřebný typ materiálu, ale zrovna tak cenu za jeho dovoz na místo stavby. Právě druhá položka někdy může celkové náklady významně ovlivnit.

Obecně platí, že nejvýhodnější je kupovat beton od nejbližší betonárny, zvláště, má-li na ni stavebník dobré reference, například od sousedů. Při výběru také pomůže zjištění, jestli je betonárna certifikována.

Víte, že...
Včasná a správná volba typu a množství betonu včetně naplánovaní dopravy autodomíchávačem a čerpadla na beton je jednou z podmínek plynulé betonáže. Proto je potřeba počítat s tím, že pro dopravu betonu platí časové omezení jízdy vozidel nad 7,5 t (dle zákona 361/2000 Sb. §43). Zákaz jízdy mimo prázdniny platí pro neděle a svátky v době od 13 do 22 hodin. V době letních prázdnin nesmějí vozidla nad 7,5 tuny vyjet v pátek v době 17 až 22 hodin, v sobotu v době 7 až 13 hodin a ani v neděli a ve svátek v době 13 až 22 hodin.

Důležité je mít před příjezdem autodomíchávače stavbu připravenou tak, aby bylo možné hned beton ukládat do konstrukce.

Foto: Českomoravský beton

Pro betonárnu bude kromě projektu důležitá mj. také informace o podmínkách na pozemku, příjezdových možnostech atd. Není výjimkou, že si betonárna před sestavením konečné cenové nabídky a dodáním betonu vyšle na místo vlastního člověka, aby vše posoudil. Je totiž například rozdíl, zda bude posílat klasický autodomíchávač, anebo auto s náhonem na všechny nápravy.

Stavebník by pak - především ve vlastním zájmu - měl mít na stavbě vše připraveno tak, jak mu řekli v betonárně. Jakékoli nedodělávky jsou důvodem prostojů, které samozřejmě hradí stavebník. Navíc, beton je od firmy připraven v určitém stadiu a má jisté časové limity, do kdy musí být zpracován. Prodlužování této lhůty může mít za následek degradaci betonu.

Základové pasy

Při zakládání stavby tzv. betonovými pasy se na pozemku vybagrují rýhy (základové spáry) o hloubce 80 až 120 cm, tedy tak hluboké, aby dosahovaly do nezámrzné hloubky v dané lokalitě. Jejich šířka bývá zhruba 50 až 60 cm.

Jsou-li rýhy hotové, položí se na jejich dno – základovou spáru tzv. zemnicí pásek, který je třeba podložit tak, aby byl zhruba 5 cm nade dnem.

Základové spáry a v nich je vylitý první stupeň základových pasů s ponechaným prostupem pro sítě.

Foto: Ekonomické stavby

Do rýhy se vylije tzv. první stupeň základového pasu, tedy vrstva vysoká zhruba 50 až 60 cm. Obvykle se používá beton s označením C12/15. Právě touto vrstvou (někdy dokonce pod ní) vedou prostupy pro veškeré instalace, tj. pro kanalizaci a vodu. Prostup má obvykle podobu široké plastové trubky.

Druhý stupeň základových pasů se obvykle dělá ze ztraceného bednění.

Foto: Ekonomické stavby

Na vrstvu litého betonu se pak obvykle staví druhý základový stupeň, tentokrát už provedený z tzv. ztraceného bednění. To tvoří betonové tvárnice, které se betonem dovezeným z betonárny zaplní a vše dohromady vytvoří jednolitou betonovou stěnu.

Na rozdíl od předchozího stupně má ten druhý přesný tvar a hladké boky, takže na ně lze později pohodlně připevnit izolační materiál, například soklové polystyrenové desky.

V základové desce je třeba vytvořit průchody pro instalace.

Foto: Cemex

Na vzniklých základech lze již dále pokračovat dle připraveného projektu jakýmkoli dalším materiálem, ať již to jsou cihly, dřevo, nebo třeba i dále betonem.

Příprava základové desky ze systému Elegohouse. V jejím nitru jsou zality izolační prvky, jejichž tloušťka se odvíjí od standardu budovaného domu. Hodí se nejen pro nízkoenergetické, ale pro nulové.

Foto: Cemex

„Jednou z možností je použití základové desky ze systému Elegohouse, která se usadí na vybetonované tvárnice ze ztraceného bednění. Deska tohoto typu je totiž monolitická, ovšem má v sobě zakomponovanou izolační vrstvu, jejíž sílu lze upravit v závislosti na standardu stavěné budovy. Jsou vhodné jako pro nízkoenergetické, tak pro pasivní domy. Díky zakomponované izolaci nevznikají v daném místě stavby tepelné mosty. Zároveň je tato deska přímo ideálně rovná a lze na ni později pokládat jakýkoli typ podlahy, včetně systému podlahového topení,” doporučuje Petr Hoke, produktový specialista společnosti Cemex.

Základová deska

Zejména na pozemcích s málo únosným podložím bývá nutné zakládat stavbu rodinného domu tzv. plošně založenou základovou deskou. Založení může být na vrstvě pěnového skla, štěrkového lože nebo i extrudovaného polystyrenu. Také zde je třeba pamatovat na vedení instalací a vytvořit pro ně patřičné prostupy.

Betonovou desku je třeba vylévat na povrch krytý fólií, která zabrání unikání vody ze směsi. Beton by pak byl sušší a zatuhl by ve zcela jiné konzistenci, než v jaké byl v betonárně namíchán.

Foto: Českomoravský beton

Na nejsvrchnější vrstvu připravené plochy je nutné umístit separační fólii, jejíž význam někteří stavebníci i stavební firmy podceňují. Fólie zabraňuje úniku vody ze směsi betonu. Pokud prosákne dolů do kameniva, bude voda chybět v betonu, tím se změní jeho vlastnosti. Betonové základové desky se vylévají z betonu pevnostní třídy C 20/25.

V závislosti na velikosti a komplikovanosti projektu je třeba mít pro příjezd autodomíchávače z betonárny po ruce dostatečný počet pomocníků a popřípadě i objednanou čerpací techniku pro ukládání betonu do konstrukce.

Foto: Českomoravský beton

Náročné podmínky na pozemku

Do náročných terénů se někdy nehodí ani jeden z běžných typů založení a je třeba nejprve vytvořit tzv. mikropiloty, tj. piloty zapuštěné do země, třeba i do hloubky pět až šest metrů. Teprve na nich se pak vybuduje tzv. trámec a na něj se uloží základová deska. Toto řešení vyžaduje příjezd vrtací soupravy na pozemek, ta vytvoří potřebné otvory a do nich se injektuje vyztužený beton.

Celý proces není rozhodně levný, ovšem v některých místech není jiné řešení možné. Kromě obzvláště strmých pozemků, kde se takto řeší třeba založení té části stavby, pod níž je nižší část svahu, volí se mikropiloty také u staveb v záplavových oblastech. Tam se pak ponechávají piloty čnět ze země tak vysoko, aby hladina „nula”, tj. úroveň budoucí podlahy domu byla dostatečně vysoko nad předpokládanou hladinou např. stoleté vody.

Hotová podzemní část konstrukce stavby, tzv. bílá vana

Foto: Českomoravský beton

„V dnešní době, kdy často bojujeme o každý centimetr obytné plochy navíc, má smysl při plánování stavby uvažovat o sklepě či suterénu. Problémem sklepů bývá ale často podzemní voda a zemní vlhkost. Možnému zatékání lze předejít realizací podzemních částí konstrukce z kvalitních vodonepropustných betonů.

Dva praktické tipy před zahájením stavby

1. Stavby bývají často terčem zlodějů. Jako první krok proto oploťte pozemek, nenechávejte na stavbě věci volně ležet a pořiďte si stavební domek, který si co nejlépe zabezpečte. Mezi možnosti, jak zabezpečit objekt, patří například alarmy a speciální kamery.

„Kamerové systémy jsou výborné, ale využívá je málo majitelů - jednak kvůli ceně, potom kvůli nutnosti elektrické přípojky. Alarmy jsou nenápadné a nejsou závislé na elektrické energii. Mohou vám na dálku dát okamžitě zprávu a zároveň zalarmovat bezpečnostní službu, která na místo vyšle hlídku,“ doporučuje Martin Protiva ze společnosti Ekonomické stavby.

2. Stavět raději nezačínejte bez správně zvoleného typu a výše pojištění. Pojistnou částku věcí i nemovitosti volte tak, aby odpovídala skutečné hodnotě všech věcí na stavbě. Při uzavírání smlouvy je důležité se důkladně seznámit s tím, co se skrývá ve výlukách k pojištění nemovitostí. Některá rizika či předměty jsou pojištěny jen do určité hodnoty.

„Pokud částka neodpovídá skutečné hodnotě věcí nebo staveb, je to pro pojišťovny důvod ke snížení pojistného plnění. Zároveň také nemá smysl pojistné přeplácet,“ přibližuje Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

Lidé se často domnívají, že součástí pojištění stavby je pojištění movitých věcí, což je omyl, který se někdy prokáže až v případě pojistné škody. „Je určitě výhodné sjednat dva produkty, kdy jedna pojistná smlouva ochrání stavbu objektu a druhá pak chrání její vybavení,“ dodává Orawski.

Předpokladem vodonepropustnosti konstrukce je pak vhodně navržený beton a dále správné navržení a provedení konstrukce, spár a prostupů. Pro tyto účely je vhodné použít vodonepropustný beton Permacrete, který v maximální míře odpovídá zásadám pro navrhování tzv. bílé vany. Splňuje přísné požadavky na průsak hmotou, tzn. v ploše, ale navíc svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Konstrukce proto může bez problémů čelit prostředí s podzemní vodou a zemní vlhkostí. Ve srovnání s klasicky izolovanou konstrukcí je výhodou bílé vany zejména úspora nákladů za izolace a jednodušší řešení případných závad,” vysvětluje Jan Veselý ze společnosti Českomoravský beton.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků