Aby poškozenému vznikl nárok na náhradu půjčovného náhradního vozidla, musí mít náhradní vozidlo zapůjčeno po přiměřenou dobu a za cenu obvyklou v místě a čase. Dále musí poškozený pojišťovně viníka nehody řádně prokázat, že náklady půjčovného zaplatil. Jakékoliv dokumenty, vztahující se k majetkovým poměrům ohledně zapůjčeného náhradního vozidla, se nároku poškozeného na úhradu půjčovného netýkají, protože nemají žádný vliv na náhradu tohoto nároku.

Podle názoru pojišťoven, kterým odůvodňují své žádosti o předložení dokumentů k majetkovým poměrům, týkajícím se zapůjčeného náhradního vozidla, by si poškozený v rámci uzavření nájemní smlouvy měl „ve svém vlastním zájmu“ ověřit, zda pronajímatel může zapůjčovat vozidlo a zároveň má prý poškozený právo požadovat prokázání tohoto oprávnění na pronajímateli. Tento názor pojišťoven je však mylný, protože poškozený si může v podstatě zapůjčit náhradní vozidlo od kohokoliv a otázka, komu náhradní vozidlo patří, se ho vůbec netýká. Proto ani nemá právo požadovat dokumenty ohledně vlastnictví náhradního vozidla po pronajímateli a ten zase nemá povinnost mu takové dokumenty poskytnout.

V jednom z řešených případů odmítla pojišťovna uhradit poškozenému celou náhradu nákladů půjčovného náhradního vozidla, protože poškozený nepředložil pojišťovně tzv. velký technický průkaz zapůjčeného náhradního vozidla. Poškozený tento průkaz předložit ani nemohl, protože pronajímatel mu ho odmítl poskytnout. V daném případě se poškozený po konzultaci s právníkem snažil záležitost nejprve vyřešit smírnou cestou a zaslal pojišťovně dopis s vysvětlením, že nemůže tento průkaz vůbec předložit, protože není vlastníkem náhradního vozidla, nemá tedy tento průkaz k dispozici a pronajímatel mu ho odmítnul poskytnout. Pojišťovna však odpověděla, že potřebuje průkaz proto, aby mohla posoudit oprávnění pronajímatele k zapůjčení náhradního vozidla. Poškozený byl tedy po tomto odmítnutí ze strany pojišťovny nucen přikročit k podání žaloby proti pojišťovně.

Soud podané žalobě v plném rozsahu vyhověl s tím, že ze strany pojišťovny se jedná o zcela neodůvodněné zdržování výplaty pojistného plnění. Poškozený totiž nemá žádnou faktickou ani právní možnost, jak získat dokumenty požadované pojišťovnou, protože není vlastníkem zapůjčeného náhradního vozidla, a pokud je toto vozidlo na leasing, tak není účastníkem smluvního vztahu mezi leasingovou společností a pronajímatelem náhradního vozidla. Poškozený si může zapůjčit náhradní vozidlo od libovolného subjektu a nemusí kontrolovat oprávnění tohoto subjektu k zapůjčení náhradního vozidla. Z pozice poškozeného je jedinou rozhodující skutečností pro poskytnutí pojistného plnění za půjčovné náhradního vozidla, zda náklady zaplatil a snížil se tak jeho majetek. S ohledem na tyto závěry uložil soud pojišťovně povinnost uhradit poškozenému žalovanou částku i s úroky a náklady soudního řízení.

Požadavky pojišťoven k předkládání technických průkazů náhradních vozidel a případných dalších dokumentů, jako například leasingových smluv, jsou tak zcela neodůvodněné a ve vztahu k poškozenému je lze chápat jako šikanózní. Pojišťovny tím pouze vytváří umělou překážku výplaty náhrady škody poškozenému, protože pronajímatelé nemají žádnou povinnost poškozenému předkládat technický průkaz zapůjčeného vozidla, natož pak dále třeba leasingovou smlouvu, pokud je zapůjčené vozidlo v leasingu. Proto poškozeným většinou tyto dokumenty nejsou ochotny vůbec vydat a pojišťovny pak poškozeným následně sdělují, že nemohou z důvodu nepředložení těchto dokumentů přistoupit k náhradě půjčovného náhradního vozidla. Takový postup pojišťoven vůči poškozeným je však nepřípustný.

KONTAKTY:
tel.: + 420 731 140 140
e-mail: info@pomocposkozenym.cz
internet: www.pomocposkozenym.cz

Sdružení Pomoc poškozeným informuje poškozené z dopravních nehod či úrazů o jejich právech a nárocích, posuzuje výši pojišťovnou poskytnutého odškodnění a doporučuje účinné postupy, jak získat od pojišťovny či viníka plnění v maximální výši. Své služby poskytuje zcela bezplatně.

Sdružení Pomoc poškozeným děkuje za součinnost při přípravě tohoto článku advokátní kanceláři Jehne, Vodák a partneři, www.jehnevodak.cz.