Hlavní obsah

Silnice od prvního července X: Bodový systém

Novela zákona o silničním provozu přijde v platnost už za týden. V našem seriálu jsme nechali to nejdůležitější až na konec. Proč? Protože za dobu od prvního schválení do doby platnosti se mohou stát různé věci, a to nejdůležitější, bodový systém, prošel již dvojnásobnou změnou.

Silnice od prvního července X: Bodový systém

Bodový systém je zaříkadlem, které se prolíná celou novelizací zákona. Kdo mluví o silničním zákoně, nazývá jej bodovým systémem. Není to pravda - bodový systém je jen část zákona, ale přiznejme si, že ta nejdůležitější. Jeho nasazení totiž podle politiků a mužů zákona přinese větší pořádek na silnicích, podle kritiků zase větší korupci a spoustu řidičů bez řidičského průkazu.

V čem tedy bodový systém spočívá? Každý řidič má maximální počet "trestních" dvanácti bodů, které může nasbírat. Po získání 12 bodů a pozbytí řidičského oprávnění je řidič oprávněn požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vrácení řidičského oprávnění po uplynutí 1 roku ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu, spáchaném jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na jehož základě dosáhl celkového počtu 12 bodů. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu.

Základní pravidla bodového systému lze přehledně shrnout do několika bodů

  • Pokud se na řidičově kontě objeví 12 bodů, je mu odebrán řidičský průkaz
  • Obecní úřad, který vydal řidičský průkaz, zaznamená body do 5 dnů od doručení
  • Informace o uložení pokuty nebo pravomocného rozhodnutí o uložení trestu
  • Řidič musí na požádání obdržet výpis o stavu svého konta - obecní úřad však nemá povinnost v případě změny bodového konta automaticky řidiče informovat
  • Po roce bez bodového přestupku mu bude stav snížen o 4 body, po dalším roce znovu o 4 body
  • Pokud neporuší předpisy tři roky, bude mít zaručeně čisté konto
  • Pokud byl řidič potrestán zákazem řízení a má na svém kontě trestné body, lhůty pro odpočet mu začnou běžet až po skončení zákazu řízení
  • O dosažení (překročení) hranice 12 bodů musí být řidič neprodleně informován
  • Na odevzdání řidičského průkazu má od doručení oznámení pět dnů
  • Podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění je doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Chytli se za nos

V posledních měsících se však kolem novelizace konaly velké boje. I mezi poslanci, kteří zákon schválili bylo několik nespokojených, kteří poukazovali na některé nedostatky. Především to bylo předjíždění kamiónů na silnicích [celá zpráva], ale ani bodový systém nezůstal nedotčen.

Například porušení zákazu státní bude trestáno jen blokovou pokutou, čímž se nejvíce ulevilo profesionálním řidičům rozvážkových služeb, kterým často nezbývá nic jiného, než tento zákaz ignorovat. [celá zpráva]

Změny v bodovém systému počítají i s tím, že se nově vymezí obsah některých přestupků a počet bodů za ně udělený. Například když policisté zjistí, že řidič má v krvi více než 0,3 promile a je ve stavu vylučujícím způsobilost řídit, dostane 7 bodů. Pokud ale bude schopen řídit dostane šest bodů. Navíc do obsahu 0,3 promile alkoholu v krvi dostane řidič jen 3 body.

Bude chaos

Jelikož řidiči nejsou o novém zákonu dostatečně informováni, nebudou se moci dostatečně bránit. Jenže mnohem horší je nedostatečná informovanost samotných policistů. I politici si dodnes myslí, že budou dostávat trestné body za špatné stání, a přitom sami schválili opravu v novelizaci, která trestné body za tento přestupek ruší.

Také není stále jasné, jak stihnou pověřené úřady pracovat. Mnohde totiž stále chybí počítačové vybavení, software, lidé či v nejlepším případě pouze školení na bodový systém, který budou muset obce s rozšířenou pravomocí spravovat. [celá zpráva] Od začátku prázdnin tak odborníci očekávají velké zmatky v silničních kontrolách a vymáhání pokut.

Navíc se mediálně zviditelňuje jen bodový systém a další doplňky jsou přehlíženy. V tabulce dole jsou přehledně uspořádána bodová ohodnocení jednotlivých přestupků. Jenže podle zákona se zvedly i postihy v blokových pokutách či správním/trestním řízení. To ovšem mnohde nenajdeme. My přineseme postihy za přestupky v dalším díle seriálu.

Porušení předpisůpočet bodů
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví 7
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 7
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 6
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4) 5
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5
při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky 4
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje 4
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 4
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb. 4
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá 4
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena 4
při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 3
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 3
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 3
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu 3
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3  promile 3
nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu 2
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle 2
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel 2
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec 2
nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 80 km/h 1
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu 1
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla 1
Porušení povinnosti vyplývající ze značky "Obytná zóna"nebo "Pěší zóna" 1
Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání) 1
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením 1
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy 1
Anketa
Má zavedení bodového systému smysl?
Ano, zvýší bezpečnost na silnicích
30.8 %
Možná, zákon však není dotažený
15 %
Ne, jedná se jen o šikanu řidičů
54.2 %
Celkem hlasovalo 7008 čtenářů.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků