Tuberkulózu dělíme na dvě formy. Jedna je tzv. citlivá, jíž onemocní  v České republice zhruba 1 000 pacientů ročně a představuje úspěšně léčitelnou  formu tuberkulózy. Léčba probíhá hlavně medikamentózně a trvá přibližně půl roku, přičemž doba hospitalizace je zhruba dva měsíce. Po té je pacient propuštěn do domácího ošetření, neboť již nedochází k dalšímu šíření bakterií.

Druhou, epidemiologicky závažnější formu pak představuje multirezistentní tuberkulóza (MDR TB). Ročně je toto onemocnění diagnostikováno u cca 20 pacientů, přičemž až jednu třetinu tvoří cizinci žijící na území ČR. Léčba v tomto případě trvá 2 roky a pacient je hospitalizován po dobu minimálně půl roku. Léčba probíhá opět formou medikamentů, tzv. konzervativně.

A jak se tuberkulóze bránit?

Její přenos je v zásadě možný dvojím způsobem. Jedním je prostřednictvím kapénkové nákazy, kdy jsou bakterie šířeny běžným kýcháním či kašláním. Druhý je spojen se současným životním stylem.

Onemocnění může vyvolat i nezdravá extrémní životní situace nebo životní styl (např. workoholismus, permanentní stres, nesprávné stravovací návyky, chronický alkoholismus, vyčerpání atp.). "Není nutné vyvolávat mezi veřejností paniku. Problému TBC je skutečně u nás věnována velká pozornost. Pro šíření nákazy je nutný dlouhodobější, trvalý a opakovaný kontakt s nemocným. Nákaza při běžném kontaktu například v prostředcích MHD nebo při návštěvě zařízení, kde se shlukuje větší množství lidí, je málo pravděpodobná. Každý pacient s TBC má navíc povinnost ohlásit všechny své kontakty, které jsou následně vyšetřeny, zda u nich nedošlo k nákaze," uvádí MUDr. Václava Bártů, přednostka Pneumologické kliniky ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou (FTNsP) v Praze - Krči a dodává: "Pokud má pacient pocit, že se jeho potíže vymykají běžnému nachlazení, měl by se obrátit na svého praktického lékaře, který by měl kvalifikovaně rozhodnout o dalším postupu a pacienta případně poslat na příslušné odborné pracoviště k dalšímu vyšetření."

V Praze vzniká nové specializované centrum zaměřené na léčbu TBC

Ve FTNsP se v současné době buduje i nové moderní  specializované pracoviště zaměřené právě na léčbu obou forem TBC. Vznikne zde 20 lůžek pro léčbu citlivé formy TBC a 16 pro léčbu multirezistentní formy TBC. "Jsme moderním pracovištěm, které poskytuje svým pacientům medicínu na vysoké úrovni. Riziko TBC bychom neměli ani přecenit, ale ani podcenit. Jsme proto velmi rádi, že v rámci FTNsP vzniká toto v ČR absolutně ojedinělé pracoviště, které může být vybudováno mimo jiné i proto, že Ministerstvo zdravotnictví ČR na konci podzimu  roku 2005 samo uznalo nezbytnost vzniku takového zařízení a uvolnilo i příslušné dotace. Věříme, že se nám povede uvést jej do provozu v lednu roku 2007," říká MUDr. Petr Malý, ředitel FTNsP.