Jak ve své zprávě uvádí Evropský statistický úřad, v roce 1990 přišlo na svět 17,4 procenta narozených dětí mimo manželský svazek. O osmnáct let později se již počet dětí narozených "na psí knížku" zdvojnásobil. Vzrůstající trend se týká všech členských států Unie včetně Česka a Slovenska. Jedinou výjimku představuje Dánsko, kde počet dětí narozených nesezdaným párům v daném období mírně poklesl.

Nejvíce se pak tento jev vyskytuje v Estonsku (59 procent), Švédsku (54,7 %) a Francii (52,6), zatímco na opačném pólu stojí Řecko (5,9 %), Kypr (8,9 %) a Itálie (17,7 %).

Počet "dětí na psí knížku" v Česku

Podle pracovníků českého Sociologického ústavu Akademie věd je rostoucí počet i podíl dětí narozených mimo manželství jedním z rysů změn v rodinném a reprodukčním chování. Mezi další trendy v rodinném chování patří například výrazný pokles úrovně plodnosti a intenzity sňatkovosti a odkládání rození dětí i uzavírání sňatku do vyššího věku.

Podle sociologů a zároveň autorů knihy Děti na psí knížku? zvyšující se mimomanželská plodnost v Česku není součástí modernizace české společnosti. Typickou neprovdanou matkou není žena úspěšná, vzdělaná a emancipovaná, ale naopak žena se základním vzděláním z ekonomicky slabého regionu.

V obecných postojích jsou vysokoškoláci sice liberálnější než lidé s nízkým vzděláním, z hlediska osobních preferencí a reálného chování však patří k nejkonzervativnější skupině a děti mimo manželství rodí v porovnání s ostatními vzdělanostními skupinami nejméně často.

Český systém matky nemotivuje uzavírat manželství

Podle sociologů jsou neprovdané matky vystaveny vyššímu riziku nezaměstnanosti než vdané ženy a jsou častěji závislé na pomoci od státu. Sociální a daňový systém však dostatečně nemotivuje pracovat za nízkou mzdu, u nízko vzdělaných skupin samoživitelek tedy dochází k dlouhým obdobím ekonomické neaktivity.

Mnoho dětí narozených mimo manželství tedy vyrůstá v nepříznivých sociálních podmínkách, neboť materiální deprivací jsou nejvíce ohroženy právě rodiny nezaměstnaných a samoživitelů/samoživitelek.

Určité sociální skupiny profitují ze stávajícího nastavení systému sociálních dávek a vyplatí se jim neuzavřít manželství a předstírat, že matka žije sama. Výhoda účelového nesezdaného soužití se vyplatí především v chudších rodinách a tam, kde jeden z partnerů nepracuje.