Podle informací Ministerstva zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) se zavádějí mnohé změny, o nichž by měli občané, a to především rodiče, vědět. Změna zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, která vychází z nařízení Rady Evropské unie č. 444/2009, stanovuje, že každý občan (i dítě), musí být držitelem vlastního cestovního dokladu.

Opatření má zamezit nekontrolovanému mezistátnímu pohybu dětí, zabránit či alespoň ztížit možnost mezistátních únosů dětí a také obchodu s dětmi.

  • Pro děti mladší 15 let se od 1. ledna 2012 k pasu začnou vydávat elektronické občanské průkazy. Ty budou stačit k cestám do států Evropské Unie. Důležitá je aktuální fotografie. Poplatek za vydání je 50 korun.
  • Rodič bude moci prokazovat údaje k dítěti zapsanému ve svém občanském průkazu pouze na území České republiky.

V současnosti mohou být do cestovních pasů rodičů zapsány děti mladší deseti let, zápis obsahuje jméno a příjmení dítěte, jeho datum narození a pohlaví. Tyto děti mohou s rodiči cestovat do zahraničí bez vlastního cestovního pasu.

  • Počínaje 26. červnem 2012 budou muset mít i děti mladší deseti let při cestě do zahraničí svůj cestovní pas. Pro rodiče to může znamenat každoroční vyřizování cestovních pasů dětem z důvodu časté změny jejich podoby.
O vydání cestovního pasu může požádat:
Občan starší 15 let - do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
Zákonný zástupce za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena.
Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.
Jedná-li se o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji žádá zplnomocněný zástupce některé z výše uvedených osob. Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

Praktický postup jak vyřídit nový cestovní doklad

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, OstravěPlzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu.

Žádost u výše uvedených úřadů nelze podat, pokud má žadatel jiné místo trvalého pobytu. Rovněž v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky nelze požádat o nový pas, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Při převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vyžaduje osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, zákonným zástupcem nebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna.

Je vyloučeno převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem. Cestovní pas lze převzít jen u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu.

Více aktuálních informací poskytuje Ministerstvo vnitra ČR.