Pokud matka žije v jiné zemi EU a hradí si zde i zdravotní pojištění, pak bude i její dítě od data narození pojištěno v této zemi, a to jako nazaopatřený rodinný příslušník. "Stejně jako matka bude mít v této zemi nárok na plnou zdravotní péči, při případné návštěvě jiné země EU (tedy včetně Česka) jen nárok na péči nezbytnou," uvedla tisková mluvčí VZP Jana Víšková.   

Obvykle musí matky přihlásit své děti ke zdravotní pojišťovně do osmi dnů po jeho narození. U dětí narozených v jiném státu EU je tato lhůta nepovinná. Měly by to však rodiče udělat po vystavení českého rodného listu potomka. Pojišťovně oznámí, že pobývají v zahraničí, kde jsou i s dcerou či synem pojištěny. Pojišťovna pak eviduje dítě jako českého občana s trvalým pobytem v ČR, žijícího v zahraničí.

Pro přihlášení novorozence ke zdravotnímu pojištění je vždy třeba předložit doklady o jménu, příjmení a rodném čísle dítěte (rodný list nebo doklad z matriky o přidělení RČ), rodném čísle matky a příjmení a jménu matky. U žen, které dítě porodí v zahraničí, je vhodné též zaslat kopii zahraničního rodného listu. Pro přihlášení dítěte lze vyplnit oznámení pojištěnce, vlastnoručně ho podepsat a spolu s kopií českého rodného listu dítěte zaslat zdravotní pojišťovně.

Stačí písemné sdělení

Místo formuláře však stačí i pouhé písemné sdělení, které bude obsahovat všechny náležitosti: jméno, příjmení a RČ, jméno a příjmení dítěte, jeho datum narození a RČ, adresu trvalého pobytu. Je ale potřebné připojit písemné prohlášení o tom, že vy i dítě žijete v zahraničí, a doložít to tamním zdravotním pojištěním.

Po návratu ze zahraničí stačí předložit české zdravotní pojišťovně doklady o existenci pojištění v EU a o jeho ukončení (nejlépe evropský formulář E 104) za matku i dítě. Na základě toho bude obnoveno pojištění v České republice.