„Aplikace umožňuje jak podrobné mapování dlouhodobě udržitelného potenciálu biomasy, se kterým lze počítat v energetických bilancích, tak i odhad možností jeho krátkodobého navýšení zmírněním některých standardních agrotechnických, ekonomických či tržních omezení,“ vysvětlil vedoucí katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické ČVUT Jaroslav Knápek.

Jedná se o biomasu, jejíž potenciál tvoří produkční schopnosti konvenčních a energetických plodin a dřevin v příslušných klimatických a půdních podmínkách. Počítá se tedy s dlouhodobým očekávaným průměrem výnosu biomasy při správném hospodaření.

Údaje o půdě jsou dostupné

Pro stanovení potenciálu biomasy se využívá bonitace (zjednodušeně odhad kvality) zemědělských a lesních stanovišť po odečtení spotřeby pro zemědělské, dřevozpracující či průmyslové využití, rovněž vyloučení zdrojů z důvodů ochrany těch přírodních.

Bonitace zemědělské půdy je jejím vlastníkům dostupná, kupříkladu jako údaj BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) u výpisu z katastru nemovitostí. Pětimístný kód identifikuje klimatické podmínky, typ půdy, sklon pozemku spolu s orientací a skeletovitost půdy.

Krátkodobě lze potenciál významně navýšit

Výsledky provedených analýz pro vybrané oblasti ČR potvrzují, že potenciál biomasy pro energetické účely lze krátkodobě významně navýšit. Pro jednotlivé kraje je toto navýšení potenciálu v řádu až několika petajoulů (PJ). Jde tak o významný příspěvek k energetické bilanci celé republiky i jednotlivých krajů.

Výzkum ČVUT a VÚKOZ, na kterém se podílelo ještě několik dalších subjektů (ÚHÚL, CENIA aj.), tak poskytuje podle školy cenný podklad pro aktualizaci státní energetické koncepce a pro plánování rozvoje energetické infrastruktury s ohledem na zajištění její bezpečnosti.

Výzkum zaznamenal i prestižní vědecký časopis Renewable and Sustainable Energy Reviews.