Vyhláška ministerstva školství, která upraví pravidla pro jejich konání, dokonce obsahuje termín „bezpečnostní incident“.

Tím je situace, kdy se k obsahu zadání zkoušek z obou předmětů dostane před jejich oficiálním zahájením kdokoli nepovolaný. A nepovolanými jsou prakticky všichni, kromě ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání nebo jím písemně pověřeného zaměstnance.

Pokud by tedy něco předem prosáklo na veřejnost a ohrozilo by to řádný průběh zkoušky, pak by mohla být zrušena a přeložena na náhradní termín. O tom, jak bude případně potrestán ten, kdo informace vynese, vyhláška nehovoří.

Vše bude v protokolu

Testové sešity a záznamové archy ředitelům škol dovezou pracovníci centra v zapečetěné bezpečnostní schránce nejpozději den před dnem, kdy uchazeči o studium zasednou k jejich řešení. Ředitel zkontroluje, že je schránka neporušená, a spolu s doručitelem podepíší protokol o předání.

Učitelé dostanou testy do rukou až dvacet minut před hodinou H.

Učitelé ve třídách, kteří budou na samotnou zkoušku dohlížet, dostanou testy do rukou až dvacet minut před hodinou H. A to vždy před každou zkouškou zvlášť.
Jejich povinností bude zkontrolovat, že obal testů nebyl porušen, a teprve pak budou moci před zraky adeptů zkoušky balíček rozpečetit. Každý svůj úkon, včetně příslušného času, budou muset zaznamenat do protokolu.

„V protokolu o průběhu jednotné zkoušky v učebně se uvádějí veškeré okolnosti, které by mohly mít vliv na její průběh a hodnocení. Připojí se případné námitky uchazečů,“ uvádí se v návrhu vyhlášky, která musí být hotova do konce letošního října.

Na češtinu hodina

Na zkoušku z češtiny bude hodina, na matematiku o deset minut více. Výjimku budou mít cizinci, kteří v ČR žijí méně než čtyři roky a nepožádají o prominutí zkoušky z českého jazyka. Ti dostanou na její vypracování čtvrthodinu navíc a mohou mít k dispozici překladový slovník. Ostatní budou moci použít jen pomůcky, které stanoví centrum.

Zkouška bude obsahovat uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení. Všechny vyplněné odpovědi budou nejméně pět let archivovány ve škole.