Katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se na posledním jednání Akreditační komise MŠMT podařilo získat dvouletý magisterský studijní obor Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu. Tato akreditace je v celostátním měřítku mimořádným úspěchem, neboť žádná jiná česká univerzita nenabízí obdobné filologické studium se specializací na česko-německé a česko-rakouské vztahy.

„Jedná se o moderní studijní obor, který v kombinaci s již dříve akreditovaným tříletým bakalářským oborem Interkulturní germanistika tvoří úplné filologické studium, které zvýší konkurenceschopnost našich absolventů na českém i středoevropském pracovním trhu,“ uvedla vedoucí katedry Renata Cornejo.

Absolventům nového oboru se otevírá nabídka zaměstnání jak ve státní, tak privátní sféře s česko-německou agendou. Je obecně známo, že zvláště německé firmy působící v České republice jen s velkými problémy nacházejí kvalifikované zaměstnance s česko-německou interkulturní a jazykovou kompetencí. Díky živým kontaktům a úzké spolupráci ústecké katedry germanistiky s celou řadou německých, rakouských, ale i dalších evropských univerzit a institucí se již nyní absolventi úspěšně uplatňují i na zahraničním pracovním trhu.

Přihlášky do bakalářského i navazujícího magisterského studia lze podávat až do konce března 2012. Jednou z podmínek pro přijetí je absolvování kteréhokoliv bakalářského oboru germanistického zaměření.