Oba navržené projekty Univerzity Pardubice, každý v hodnotě přesahující 266 miliónů korun, prošly úspěšně hodnocením a byly přijaty k financování z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace. O poskytnutí dotací rozhodlo Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy ČR na přelomu ledna a února 2011.

„Cílem obou projektů je zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity univerzitních pracovišť,“ uvádí k záměru obou projektů rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig.

„Zejména studenti doktorských studijních programů a mladí výzkumníci jsou naším klíčovým badatelským potenciálem pro budoucí evropskou znalostní společnost. Nově budovaná centra mají pro jejich přípravu a práci poskytnout odpovídající moderní a motivující prostředí,“  dodává Ludwig.

Zrekonstruují památkově chráněný objekt

V rámci projektu UNIT dojde k celkové rekonstrukci a zhodnocení historicky cenného a památkově chráněného nejstaršího objektu Univerzity Pardubice v centru města pro celouniverzitní účely. Bude vytvořena moderní informační infrastruktura a špičkové IT zázemí, vybudovány specializované laboratoře podporující interdisciplinaritu přípravy mladých badatelů, mezifakultní a mezioborovou spolupráci a rozvoj přenositelných dovedností.

Součástí projektu je rovněž poskytování služeb v oblasti poradenství a kariérní přípravy studentů a absolventů doktorských studijních programů.

Nová infrastruktura v technologickém areálu

Projekt Výukového a výzkumného centra v dopravě je zaměřen na vybudování zcela nové infrastruktury v technologickém areálu univerzity v Doubravicích pro potřeby Dopravní fakulty Jana Pernera, tj. zejména pro rozvoj výzkumu v oblasti dopravy se zaměřením opět na perspektivní studenty doktorských a magisterských studií.

„Výukové a výzkumné centrum v dopravě vytvoří unikátní moderní výzkumné zázemí, které má pro rozvoj fakulty strategický význam a na něž fakulta dlouho čekala,“ dodává děkan Dopravní fakulty Jana Pernera profesor Bohumil Culek.