Na důkaz poskytnuté půjčky JUDr. Gross údajně ve prospěch Jakuba Konečného vystavil směnku na částku 60 mil. Kč splatnou v březnu roku 2006. Jakub Konečný na stejnou částku údajně vystavil směnku ve prospěch Ing. Radovana Krejčíře. Podle údajné dohody s ČSSD by strana nemusela vrátit půjčené peníze, pokud by byly splněny požadavky Ing. Krejčíře. Tyto požadavky údajně spočívají v tom, že Josef Hojdar bude jmenován ministrem průmyslu a obchodu ČR, privatizace státního podniku Unipetrol bude uskutečněna podle nejvyšší cenové nabídky kupujícího a dále v tom, že Ing. Krejčíř sám nebo osoba mu blízká získá do svého vlivu společnost Čepro.

Ing. Krejčíř údajně má v osobním držení originál směnky vystavené Jakubem Konečným a originál směnky údajně vystavené JUDr. Stanislavem Grossem má možnost získat též. Je prý ochoten obě směnky zveřejnit až ve své připravované knize.

Vedení ČSSD kategoricky prohlašuje, že strana uvedenou částku od Ing. Radovana Krejčíře, ani od Jakuba Konečného nikdy nežádala, neobdržela a ani Ing. Krejčířovi nikdy neslibovala protislužby, jimiž ve svém rozhovoru zdůvodňuje poskytnutí půjčky, resp. její nenávratnost.

Vedení ČSSD považuje lživá tvrzení Ing. Radovana Krejčíře za nehoráznou pomluvu, a to jak osoby JUDr. Stanislava Grosse tak i ČSSD. Vzhledem k tomu, že Ing. Krejčíř pronesl své pomlouvačné výroky v zahraničí, kam zbaběle uprchl před spravedlností za závažnou trestnou činnost spáchanou na území našeho státu a s vědomím, že nebude vydán orgány Seychelských ostrovů k trestnímu stíhání v České republice, nehodlá vedení ČSSD zatěžovat státní orgány České republiky ve své podstatě formálními trestními oznámeními pro trestný čin pomluvy nebo žalobami na ochranu dobré pověsti ČSSD a nebo na ochranu osobnosti konkrétních osob, dotčených lživými tvrzeními Ing. Krejčíře.

Vedení ČSSD si je totiž vědomo, že takové právní kroky nemohou vést k jakémukoliv spravedlivému postihu Ing. Krejčíře za jeho jednání, a to právě z důvodu jeho trvalého pobytu v zahraničí.

Z těchto důvodů se vedení ČSSD touto cestou veřejně obrací na Ing. Krejčíře a prohlašuje, že ve svém rozhovoru s redaktorem Mladé fronty Dnes nehorázně lhal s cílem poškodit pověst ČSSD na veřejnosti, a že se tohoto jednání dopustil jako zbabělec vědom si toho, že nemůže být za své pomlouvačné výroky v České republice postižen.

Vedení ČSSD vyzývá Ing. Radovana Krejčíře, aby cítí-li se tímto hodnocením dotčen, podal osobně či prostřednictvím svých právních zástupců u českého soudu žalobu na ochranu své osobnosti a v tomto řízení na základě skutečných důkazů obhájil svá tvrzení, učiněná v rozhovoru s redaktorem Mladé fronty Dnes.

ČSSD je připravena takové žalobě čelit s vědomím, že nelze provést skutečné, to znamená nezfalšované důkazy o něčem, co se nikdy nestalo. V takovém řízení bude muset pan Ing. Krejčíř předložit údajné originály zmíněných směnek a umožnit znalecké přezkoumání jejich pravosti.

Záměr pana Ing. Krejčíře publikovat faximile směnek v jeho knize je směšnou snahou vyhnout se skutečnému důkazu pravosti směnek, neboť při současné úrovni reprografické techniky lze zfabrikovat jakýkoliv podvržený dokument.

Pokud by se snad pan Ing. Krejčíř necítil dotčen naším prohlášením, že v rozhovoru s redaktorem Mladé fronty Dnes jednal jako drzý a zbabělý lhář a pokud by se neodvážil proti ČSSD zahájit v České republice soudní spor na ochranu své osobnosti, pak jej vedení ČSSD vyzývá k tomu, aby alespoň umožnil v České republice znalecké přezkoumání pravosti originálů obou směnek, zejména znaleckým posudkem z oboru diagnostiky ručního písma (grafologie).

Vedení ČSSD si v takovém případě ovšem vyhrazuje schválit osobu vybraného soudního znalce. ČSSD předpokládá, že obě směnky by mohl do České republiky dopravit právní zástupce pana Ing. Krejčíře, neboť jeho osobní přítomnost nelze předpokládat.

Vedení ČSSD předpokládá, že o této výzvě bude Ing. Radovan Krejčíř informován buď svým právním zástupcem nebo redakcí deníku Mladá fronta Dnes, která je zřejmě se jmenovaným v čilém kontaktu.

V Praze 31.10.2005

Česká strana sociálně demokratická