Odškodné ve výši 720 tisíc korun za to, že výrobce kotlů dostatečně neinformoval o nutnosti kontroly kotle odborníkem, justice poškozeným nepřiznala. Podle soudů nešlo přece čekat, že kotel „vše přežije“.

Verdikty nižších soudů potvrdil i Nejvyšší soud (NS), který prohlásil, že na instruktáž od výrobce lze klást jen přiměřené požadavky.

Povinnost se nevztahuje na skutečnosti zřejmé a obecně známé, např. že kamna, v kterých se topí, jsou horká.soudce

„To platí i pro posouzení otázky, o jakých nebezpečích vyplývajících z nesprávného použití nebo údržby výrobku je prodávající povinen spotřebitele poučit. Jde o nebezpečí objektivně známé, reálné a předvídatelné. Na druhé straně povinnost se nevztahuje na skutečnosti zřejmé a obecně známé, např. že kamna, v kterých se topí, jsou horká,“ konstatoval senát NS v čele s Robertem Waltrem.

Soudy vycházely i ze závěrů znalce, který upozornil, že kotel byl nadměrně opotřebován nevhodným provozem. Bez vad byl provozován devět let, povinné revize u tohoto typu se sice neprováděly, přesto měl být po několika letech prohlédnut odborníkem.

Spotřebiteli není nic známo o bezpečnosti či nebezpečnosti kotle. advokát rodiny

„Ztenčování pláště žárové komory, které zapříčinilo smrtelnou nehodu, nepatří obecně k rizikům snížení životnosti kotle a k destrukci kotle došlo neobvyklou shodou okolností. Návod na použití výrobku by měl upozorňovat na známá rizika nesprávného použití nebo údržby. Jestliže popsaná destrukce kotle k nim obecně nepatří, žalovaný neporušil informační povinnost, o které není třeba výslovně spotřebitele informovat,“ konstatovali soudci s tím, že kontrola kotle, jako každého déle sloužícího zařízení, by měla také patřit k obecně známým věcem.

Rodina naopak namítala, že nutnost prohlídky odborníkem všeobecně známou věcí není. „Spotřebiteli není nic známo o bezpečnosti či nebezpečnosti kotle. Zejména za situace, kdy se v návodu kotle uvádí, že odpovídá normám a že je vyroben z odolného materiálu vůči deformačním účinkům, může spotřebitel snadno nabýt dojem, že kotel přežije vše,“ argumentoval advokát rodiny.

Podle NS je ale názor, že rodina mohla předpokládat, že kotel je z takového materiálu, který přežije vše, ve zjevném rozporu s běžnou zkušeností. Pozůstalým tak zůstala jen teoretická šance na Ústavní stížnost.