Problémům s velkou sněhovou nadílkou, které mohou nastat, je třeba předcházet již při návrhu nové střechy. Důležité je zvolit správný sklon, materiál i správné řešení detailů střechy. Jedním z prvků, který přispívá správné funkci střechy v zimním období, jsou sněhové zachytávače.

Na rozhodnutí, zda použít, kde a jak umístit v ploše střechy sněhové zachytávače, se musí podílet projektant, realizační firma a investor.

Kde a proč používat sněhové zachytávače

Rozhodující pro použití sněhových zachytávačů je hledisko bezpečnosti.

Podle normy sněhové zachytávače umísťujeme tam, kde:

a) pád sněhu ze střechy může ohrozit chodce nebo poškodit okolní konstrukce.

b) se sníh hromadí vlivem jeho posunu po střeše (např. v úžlabí)

c) hrozí poškození střešních prvků nebo krytiny způsobené posunem sněhu.

d) sněhové zachytávače drží sníh v celé ploše střechy, který tak vytváří dodatečnou izolaci střechy.

Pokud hledisko bezpečnosti není rozhodující pro umístění sněhových zachytávačů, je otázkou zda vytvářet na ploše střechy další překážky. Když se rozhlédneme za hranice republiky, převládají střechy s celoplošně umístěnými sněhovými zachytávači (trojúhelníčky, nebo tyčovina v několika patrech.) Sníh se drží na střeše až do doby jeho roztátí. K tomuto účelu musí být dostatečně staticky dimenzované krovy.

Pokud se na střeše vytvoří ledová deska, nedojde k narušení střechy jejím posuvem po povrchu střechy a kolem budovy se nehromadí haldy spadlého sněhu. Zkušenost a názor našich pokrývačů říkají, že "v horských oblastech je lépe sníh na střeše nedržet". K tomuto účelu jsou vhodné jednoduché sedlové střechy bez úžlabí a zbytečných zábran na střeše. Okapy se na zimu sklápí, demontují nebo jsou umístěny pod okapní hranou.

Tvar střechy

Umístění, typ a množství sněhových zachytávačů volíme vždy podle klimatické oblasti a tvaru střechy.

Sněhové zachytávače se běžně umísťují do jedné řady co nejblíže nad okapovou hranu. Toto umístění je však pro většinu střech se skládanou krytinou nevhodné. Správné umístění je do teplé části střechy. Důvody proč umístit zachytávač do tohoto místa jsou spojeny s táním sněhu. V období, kdy ještě mrzne, ale teplo prostupující z objektu rozehřeje sníh, stéká voda po krytině a v místě nad nezateplenou částí začne znovu namrzat.

Pokud je v této části zábrana, začne se voda hromadit, vytvářet ledovou bariéru, rampouchy a jezírka, z kterých vzlínající voda zatéká pod krytinu. Zachytávače se podle potřeby dávají i do několika úrovní střechy, aby se tíha sněhu rovnoměrně roznesla na jednotlivé řady zachytávačů. Dále se sněhové zachytávače umísťují v místech kolem úžlabí tak, aby nedocházelo k sesouvání a hromadění sněhu v úžlabí.

Typy a použití sněhových zachytávačů pro vláknocementovou střešní krytinu Cembrit

Šablona univerzální, kov

Univerzální kovová šablona slouží jako podklad výměnných dílů sněhových zábran. Je upevněna vruty do pomocných latí, min. průřezu 30 × 80 mm které jsou dostatečně ukotveny ke svislé konstrukci střechy.

Tyčový zachytávač sněhu

Je ideální zachytávač do vyšších sněhových oblastí pro svojí účinnost a nosnost. Lze použít s jednou nebo dvěma tyčemi i v několika řadách nad sebou. Únosnost jednoho držáku sněhového zachytávače společně se šablonou je 5 kN.

Lopatkový zachytávač - lopatka

Klasický sněhový zachytávač jako rozrážeč sněhu nebo jako účinná sněhová zábrana s vysokou únosností s možností umístění do plochy střechy jako ochrana střešních prvků. Únosnost jedné lopatky společně se šablonou je 5 kN

Zachytávač sněhu s dřevěnou kulatinou

Je v kombinaci s kulatinou o průměru 130 mm velmi účinná sněhová zábrana vhodná i jako dekorativní prvek na střeše.

Únosnost jednoho držáku kulatiny má nosnost 5 kN.

Mřížový zachytávač sněhu

Výborně zadrží větší množství prachového sněhu na střeše. Ideální místo pro jeho použití je nad vchody a menší střechy v nižší sněhové oblasti vzhledem k únosnosti. Únosnost jednoho držáku sněhového zachytávače společně se šablonou je 3 kN.

Protisněhový hák A 400

Tento typ zachytávače je určen pro zadržení sněhu v celé ploše střechy. Rozmístění zachytávačů proto je nutné provést rovnoměrně po celé ploše střechy. Počet kusů se řídí sklonem střechy a klimatickou oblastí, ve které dům stojí.

Dimenzování střešních zachytávačů sněhu

Nejen správné rozmístění, ale i množství sněhových zachytávačů je nutné k jejich správné funkci. Rozmístění a použití sněhových zachytávačů lze určit podle zkušenosti v dané oblasti. Pokud realizační firma pokrývá střechu v oblasti, která jí není vlastní, pak je řešením vysledovat na okolních budovách, co je v dané oblasti funkční. Pokud se zpracovávají v projektu všechny detaily střechy, určí tyto závislosti projektant výpočtem.

Více informací naleznete na stránkách společnosti www.cembrit.cz, e-mailu  info@cembrit.cz nebo naší zelené lince (zdarma) 800 162 489. Krytinu Cembrit a veškeré příslušenství naleznete ve všech dobrých stavebninách.