Může mi dát zaměstnavatel okamžitou výpověď z důvodu, že jsem podle něj řádně neomluvil svoji nepřítomnost v práci z minulého týdne? Byl jsem u lékaře. Dnes mi přišel dopis od zaměstnavatele, že se mnou z tohoto důvodu okamžitě rozvazuje pracovní poměr. Jsem však už tři dny v pracovní neschopnosti. Znamená to, že by případně můj pracovní poměr skončil, až se vyléčím?

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžitým zrušením pracovního poměru se rozumí mimořádný způsob skončení pracovního poměru. Vzhledem k tomu, že pracovní poměr tedy končí ihned, představuje okamžité zrušení pracovního poměru výrazný zásah jak do života zaměstnance, tak do organizace práce zaměstnavatele.

Proto jsou případy, kdy je možné pracovní poměr okamžitě zrušit, omezeny na důvody vyjmenované zákoníkem práce.

Důvody pro okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele

Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ze dvou důvodů: je-li zaměstnanec odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (na dobu delší než 1 rok/alespoň 6 měsíců v případě, že trestný čin souvisel s vykonávanou prací) nebo porušil-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem své pracovní povinnosti.

Další stanovenou podmínkou je, že zaměstnavatel smí okamžitě zrušit pracovní poměr jen ve výjimečných případech, kdy po něm nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, byť jen po dobu výpovědní doby.

Neomluvená absence

Neomluvenou absenci lze v určitých případech považovat za zvlášť hrubé porušení pracovních povinností. Jednak jde o případy dlouhodobé neomluvené absence (trvá alespoň několik dní) a jednak o takzvaně skrytou absenci, kdy zaměstnanec předstíral, že pracuje.

Tím navíc okrádal zaměstnavatele o mzdu, která mu za tuto dobu byla zaměstnavatelem vyplacena. V tomto případě není ani nutné, aby absence byla několikadenní.

Pro stanovení intenzity konkrétního porušení pracovních povinností je však nutné v každém jednotlivém případě komplexně zvážit všechny okolnosti daného případu – přihlédnout by zaměstnavatel měl zejména k osobě zaměstnance, jeho pracovní pozici, dosavadnímu přístupu k práci, okolnostem, za kterých došlo k porušení pracovních povinností a důsledkům (typicky případné škodě), které z toho pro zaměstnavatele vznikly.

Zákaz okamžitého zrušení

Ochrana před okamžitým zrušením pracovního poměru se vztahuje jen na zaměstnankyně v období těhotenství, mateřské dovolené a zaměstnankyně nebo zaměstnance na rodičovské dovolené.

V průběhu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanec není chráněn před okamžitým zrušením, a to ani během prvních 14 dnů jejího trvání.

Shrnutí vašeho případu

V případě, že jste svou absenci na pracovišti z důvodu návštěvy lékaře řádně neomluvil, resp. ji předem zaměstnavateli ani neoznámil, jedná se o porušení vašich pracovních povinností.

Nicméně za předpokladu, že vaše návštěva u lékaře trvala jen několik hodin a že jste svou absenci nijak před zaměstnavatelem netajil, nejedná se o zvlášť hrubé porušení pracovních povinností, za které by bylo možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Doporučujeme vám proto písemně oznámit zaměstnavateli, že považujete doručené okamžité zrušení pracovního poměru za neplatné a trváte na tom, aby vás dále zaměstnával. Nebude-li zaměstnavatel nijak reagovat, budete se muset domáhat neplatnosti okamžitého zrušení žalobou, kterou je možné podat nejpozději do dvou měsíců od doručení okamžitého zrušení.

Odpovídali Tomáš Neuvirt a Monika Losková z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.