„Letošní přehled nám ukazuje, že úsilí, které jsme vynaložili v minulých letech, přináší ovoce. Naše ekonomiky vytvářejí další pracovní místa a disponibilní příjmy domácností se zvyšují. Avšak mnozí lidé, i když pracují, jsou stále chudí. Z toho vyplývá, že nejde jen o to, vytvářet pracovní místa, ale že tato místa musí být kvalitní. Kromě toho se společnost i trh práce mění, a to vlivem nových technologií a nových forem práce. To s sebou přináší nové příležitosti, ale i nové problémy,“ zdůraznila komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová.

V minulém roce byly vytvořeny tři milióny pracovních míst, přičemž většinou se jedná o trvalá místa.

Snižování chudoby

Zaměstnání na plný úvazek občany lépe chrání před chudobou. Podíl obyvatel EU ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením činí 23,7 % a je nejnižší za posledních pět let.

Nicméně 8,3 procenta Evropanů (podle údajů z října 2016) je stále bez práce a nezaměstnanost mladých lidí je vyšší než 20 %, což představuje závažný problém.

Svět práce se mění

Charakter práce se mění v souvislosti s nárůstem digitalizace ekonomiky, zejména v důsledku vzniku digitálních platforem a ekonomiky sdílení, což přináší nové pracovní příležitosti. Investice do informačních a komunikačních technologií sice mezi lety 2005 až 2010 zajistily asi třetinu hospodářského růstu EU, přesto však je v této oblasti stále mnoho neobsazených pracovních míst.

Pro plné využití výhod digitalizace mají zásadní význam investice do dovedností.

Uprchlíci se těžko začleňují

V roce 2015 a v prvních devíti měsících roku 2016 bylo členským státům Unie předloženo téměř 2,2 miliónu žádostí o azyl. Uprchlíci však při začleňování na unijní trhy práce čelí překážkám, jako je nižší úroveň vzdělání a nedostatečné jazykové znalosti.

Investice do jejich vzdělávání a jazykových dovedností mají být klíčem ke zjednodušení jejich integrace na trhy práce. To podle Evropské komise přispěje k navýšení lidského kapitálu EU v kontextu stárnoucí společnosti.