Cílem semináře je zintenzivnit spolupráci při přípravě opatření, která mají být financována z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, tak aby všechny členské státy, jež na financování mají nárok, mohly prostředky začít čerpat co nejdříve.

Vynaložit peníze co nejúčelněji

„Mnohé členské státy aktivně podnikají kroky, díky kterým se záruka pro mladé lidi stává realitou. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých sehrává stěžejní roli, neboť zajišťuje první pracovní zkušenosti, stáže, učňovskou přípravu či školení. Účelem semináře je pomoci členským státům urychlit realizaci opatření financovaných z Iniciativy a zajistit, že prostředky budou vynaloženy na ty nejlepší účely,“ uvedl László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

Snížit nezaměstnanost mladých

Peníze z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (šest miliard eur) doplněné prostředky z Evropského sociálního fondu na roky 2014–20 (přes deset miliard eur) se použijí na opatření zejména pro osoby mladší 25 let (případně 29 let v závislosti na rozhodnutí toho kterého členského státu), jež v současné době nejsou zaměstnané, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET) v regionech, kde nezaměstnanost mladých v roce 2012 přesahovala 25 %.

Nebýt bez práce déle než 4 měsíce

Program záruky pro mladé, který byl schválen Evropskou radou 23. června 2013, vychází z prosté ideje, že žádný mladý člověk by neměl zůstat bez zaměstnání déle než čtyři měsíce. Záruka pro mladé má zajistit, aby všechny osoby mladší 25 let získaly kvalitní pracovní nabídku, stáž, učňovskou přípravu či další vzdělání, a to do čtyř měsíců po ukončení vzdělání či opuštění pracovního místa. Strukturální reforma tohoto typu představuje investici do lidského kapitálu.