Zpráva zkoumá pokrok za poslední rok při odstraňování nedostatků, jež v oblasti rovnosti žen a mužů nadále panují v zaměstnání, ekonomice a obecně ve společnosti.

Problémy přetrvávají

Třebaže došlo k částečnému pokroku, pokud jde o vyšší počet žen ve vedoucích funkcích a menší rozdíly v odměňování žen a mužů, zásadní problémy přetrvávají. Ke splnění obecného cíle, tedy dosažení 75% zaměstnanosti u všech dospělých osob do roku 2020, je třeba, aby se v zemích EU zvýšila přítomnost žen na trhu práce.

Různé studie potvrdily, že různorodost se vyplácí a že společnosti s větším podílem žen ve správních radách vykazují lepší výsledky než podniky, v jejichž řídících orgánech jsou zastoupeni pouze muži.

Využívat veškeré zdroje

„Ekonomické argumenty pro větší zaměstnanost a vyšší zastoupení žen ve vysokých funkcích jsou více než pádné. Stanovených cílů v hospodářství a zaměstnanosti můžeme dosáhnout pouze tehdy, budeme-li plně využívat všech našich lidských zdrojů, a to jak na trhu práce jako celku, tak ve vrcholných pozicích,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství.

Zpráva o pokroku dosaženém v roce 2011 v oblasti rovnosti žen a mužů je součástí rozsáhlejší zprávy Komise o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v minulém roce a pojednává o hlavních bodech vývoje, jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni, v pěti základních oblastech stanovených v obecné strategii pro rovnost žen a mužů na období 2010–2015.

Jsou to: ekonomická nezávislost, stejná odměna za práci, zastoupení ve vedoucích pozicích, genderové násilí a rovnost žen a mužů mimo EU.

Rozdíly ohrožují růst v Evropě

Rozdíly v odměňování žen a mužů se v EU mírně snížily. V průměru dostávají ženy za každou odpracovanou hodinu o 16,4 % nižší odměnu než muži. Rozdíly v platech způsobuje řada faktorů, jako je segregace na trhu práce či různá nabídka možností vzdělávání.

Pomalý pokrok při snižování rozdílů v odměňování mužů a žen ve správních radách podniků přiměl Komisi k zahájení veřejné konzultace o možných opatřeních na úrovni EU, jež by tento problém, který ve svém důsledku ohrožuje inovace a růst v Evropě, řešila.