Dobrý den, náš zaměstnavatel má po celé firmě rozmístěny kamery. Dokonce máme kameru i v šatně. Když jsme si stěžovali na personálním, řekli nám, že je to věc zaměstnavatele, a že s tím souhlasit nemusíme, a nemusí nám k tomu nic sdělovat. Má zaměstnavatel právo nás takhle natáčet?

Zákony a používání kamerového systému

Zavedením kamerového systému zaměstnavatel výrazně zasahuje do osobních práv zaměstnanců, proto je možnost monitorování zaměstnanců regulována právními předpisy (zákoníkem práce, občanským zákoníkem). Pokud navíc zaměstnavatel pořizuje z kamerového systému záznam, stanoví mu další povinnosti zákon o ochraně osobních údajů.

Zaměstnavatelé jsou vždy povinni respektovat pravidlo, že mohou své zaměstnance otevřeně nebo skrytě sledovat na pracovištích a ve společných prostorách pouze tehdy, pokud je dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele. Takovým důvodem může být například ochrana života a zdraví či ochrana majetku.

Při sledování nesmí zaměstnavatel nepřiměřeně zasahovat do práv zaměstnanců na ochranu jejich soukromého a osobního života. To znamená, že vás zaměstnavatel nemůže v žádném případě sledovat v šatně nebo na toaletách a dalších podobných místech.

Pokud má váš zaměstnavatel výše uvedený závažný důvod a zavede kamerový systém, je povinen všechny zaměstnance přímo informovat o rozsahu kontroly a způsobech jejího provádění.

Používání kamerového systému s pořizováním záznamu

Pokud váš zaměstnavatel navíc pořizuje z kamerového systému záznam za účelem identifikace osob (například za účelem dopadení pachatele loupeže), jedná se o tzv. zpracování osobních údajů. Zaměstnavatel může s takovým zpracováním, tj. s pořizováním kamerového záznamu, začít nejdříve 30 dní po písemném oznámení Úřadu na ochranu osobních údajů. I v tomto případě platí výše uvedené pravidlo, že zpracování osobních údajů nesmí nadměrně zasahovat do soukromí sledovaných osob.

Zaměstnavatel vás musí navíc informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel dochází k pořizování kamerového záznamu, kdo a jakým způsobem bude záznamy zpracovávat a kdo k nim může mít přístup, jakož i o vašich právech pro případ zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života. Zaměstnavatel také musí zabezpečit zařízení kamerového systému i pořízené záznamy proti neoprávněnému přístupu cizích osob.

Shrnutí

Váš zaměstnavatel může provozovat na pracovišti a ve společných prostorách kamerový systém i bez vašeho souhlasu, ale pouze pokud je u něj dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze jeho činnosti. Při jakémkoli sledování ovšem nesmí nadměrně zasahovat do vašich práv na ochranu soukromého a osobního života. Vždy vás musí o sledování a jeho způsobech informovat, a pokud navíc pořizuje kamerový záznam, musí splnit další povinnosti uvedené v zákoně na ochranu osobních údajů.

V případě, že váš zaměstnavatel tato pravidla porušuje, například tím, že má kamerový systém v šatnách, a odmítá nápravu, doporučujeme obrátit se na státní úřad inspekce práce, příp. také na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Romana Kaletová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.