Zaměstnavatel mi při nástupu do zaměstnání předal určité předměty do užívání - např. notebook, mobilní telefon, automobil. Firma má však finanční potíže, a tak všem plošně snižuje mzdy. Snížení se týká vždy pohyblivé části mzdy (prémie) a výkonové části (hodinová sazba). Podle mzdového výměru jsou prémie vypláceny podle uvážení vedoucího, ale výkonová část takový dodatek nemá. Otázkou je, zda si při výpovědi z pracovního poměru mohu ponechat zmíněné věci coby náhradu, nebo si je ponechat až do splacení určité "dlužné" částky zaměstnavatelem.

Z vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že jste si mzdu nesjednal v dohodě o mzdě nebo v pracovní smlouvě, ale byla vám jednostranně zaměstnavatelem určena ve mzdovém výměru, a to pevnou částkou za odpracovanou hodinu (ve vašem dotazu „výkonová část“) s možností vedle toho získat pohyblivou odměnu (ve vašem dotazu „prémii“), a to na základě uvážení vedoucího pracovníka.

Snížení výkonové části

Vzhledem k tomu, že nemáte pevnou mzdu sjednanou, ale jednostranně určenou, může vám zaměstnavatel tuto mzdu skutečně bez vašeho souhlasu snížit, a to dokonce i v případě, že tuto možnost výslovně ve mzdovém výměru uvedenu nemáte.

Při takovémto snížení však musí dodržet následující podmínky:

před snížením mzdy vydá nový mzdový výměr, který vám předá
dodrží hranici minimální mzdy (48,10 Kč za hodinu nebo 8.000 Kč za měsíc), popřípadě mzdy zaručené podle složitosti vaší práce rozdělené do 8 kategorií
dodrží pravidlo stejné mzdy za stejnou práci – tedy nemůže snížit mzdu pouze vám a ponechat ji kolegům, nebo snížit vám a vaším podřízeným ponechat, takže při méně namáhavé práci budou mít větší odměnu než vy sám, atd.

 

Pokud se ale například zaměstnavatel rozhodne snížit plošně mzdy v celé společnosti, vydá nové mzdové výměry a vaše mzda neklesne pod hranici minimální, respektive zaručené mzdy, nemáte možnost se tomu jakkoliv bránit – tedy s výjimkou vašeho odchodu ze zaměstnání.

Snížení prémií

Pokud jde o pohyblivou složku mzdy, tam je situace obdobná. Zaměstnavatel vám ji skutečně není povinen vyplatit a je čistě na jeho uvážení, resp. na uvážení vedoucího pracovníka, zda budou pohyblivé odměny vyplaceny, či nikoliv.

Předpokládám, že u zaměstnavatele existují postupy, jakým způsobem má vedoucí při rozhodování o pohyblivých složkách uvažovat a co hodnotit. Nejběžněji se hodnotí pracovní výsledky, plnění pracovních povinností, ale v úvahu může být brána i ekonomická situace zaměstnavatele.

Samozřejmě, že vedoucí musí při hodnocení dodržovat pravidlo rovného zacházení a zákaz diskriminace. Nemůže například větší prémii dát vaší kolegyni, protože mu přijde sympatičtější, nebo kolegovi, protože je s ním ve stejné politické straně. Pokud ale například prémie nedostanou všichni ve vašem oddělení s odůvodněním, že jste nesplnili plán, tak nemáte možnost se takovémuto rozhodnutí zaměstnavatele úspěšně bránit.

Pokud byste v budoucnu nechtěl mít výši své mzdy ponechanou v rukách zaměstnavatele, je nutné si mzdu sjednat ve dvoustranné dohodě (obvykle pracovní smlouva nebo dodatek k ní), a to pevnou měsíční/hodinovou částkou. Pokud jde o prémie, je třeba v takovéto dohodě vymezit jasná a objektivní pravidla, kdy a za jakých podmínek budou vyplaceny.

Zadržení věcí – notebooku, mobilního telefonu, automobilu atd.

V případě, že zaměstnavatel dodržel veškerá výše uvedená pravidla při snižování vaší mzdy, žádná pohledávka na doplacení mzdy vám nevznikla, a tudíž nejste oprávněn využít zadržovacího práva vůči věcem zaměstnavatele, které máte v držení. Pokud byste tedy ukončil pracovní poměr výpovědí a byl povinen vrátit pracovní pomůcky, které vám zaměstnavatel přidělil, bylo by případné zadržení těchto věcí zaměstnavatele neoprávněné a nelze ho za daných předpokladů doporučit.

Na dnešní dotaz odpovídala Nataša Randlová z advokátní kanceláře  Randl Partners

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.