Studuji střední školu a sehnala jsem si brigádu, abych si mohla přivydělávat. V práci mi řekli, že se mnou sepíšou dohodu o provedení práce a v případě, že budu pracovat déle, tak přejdu na dohodu o pracovní činnosti. Jaký je mezi tím rozdíl?

Kromě klasického pracovního poměru založeného pracovní smlouvou je možné za určitých podmínek práci vykonávat i na základě tzv. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Těmito dohodami jsou právě dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.

Pracovněprávní vztahy založené takovýmito dohodami mají mnohem volnější charakter než klasický pracovní poměr, proto jsou hojně využívány právě v případě brigád. Přesto mají svá specifika a omezení, které je potřeba brát na vědomí.

Dohoda o provedení práce

V minulosti bylo možné dohodu o provedení práce sjednat pouze na provedení určitého konkrétního pracovního úkolu, to již ovšem neplatí. Dohodu o provedení práce je tedy možné sjednat i na opakující se činnost, respektive na práci, která je obecně vymezena svým druhem.

U jednoho zaměstnavatele je možné na dohodu o provedení práce vykonávat práci v maximálním rozsahu 150 hodin za jeden kalendářní rok. Pokud tento limit vyčerpáte a chcete u stejného zaměstnavatele pokračovat ve výkonu práce, je nutné uzavřít dohodu o pracovní činnosti, případně pracovní smlouvu. Tomu odpovídá i vámi popisovaná situace.

Dohodu o provedení práce je možné sjednat i ústně, což by se ale od nového roku mělo změnit a nově bude i pro tuto dohodu vyžadována písemná forma. Vztah založený dohodou o provedení práce obvykle skončí vykonáním práce ve sjednaném rozsahu, případně je možné dojednat další možnosti skončení takového vztahu (např. jednostranné odstoupení).

Velice důležitým specifikem dohody o provedení práce je, že se z odměny za takto vykonanou práci neplatí odvody na zdravotní a sociální pojištění (což má také své důsledky). Odměna podléhá pouze dani z příjmu. Pro zaměstnavatele je tedy tato forma ekonomicky výhodnější a vy ve výsledku dostanete při stejně sjednané výši odměny více peněz. Proto ji zaměstnavatelé využívají pro krátkodobé brigády na prvním místě.

Dohoda o pracovní činnosti

U dohody o pracovní činnosti je výkon práce limitován ve vztahu ke stanovené týdenní pracovní době. Na základě dohody o pracovní činnosti je možné vykonávat práci pouze v rozsahu, který v průměru nepřesahuje polovinu stanovené pracovní doby, tj. typicky 20 hodin týdně. Tento průměr se vypočítává za dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, maximálně však za dobu 52 týdnů – to platí pro případy, že se dohoda o pracovní činnosti uzavře na dobu delší než 52 týdnů.

Odměna z dohody o pracovní činnosti pak již kromě daně z příjmu podléhá i odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Ze stejné hrubé výše odměny tedy ve výsledku dostanete méně peněz než v případě dohody o provedení práce. Na druhou stranu se vám tento příjem již započítává pro případné posuzování nároku na vznik podpory v nezaměstnanosti, peněžité pomoci v mateřství nebo starobního důchodu.

Dohodu o pracovní činnosti je nutné uzavřít písemně a musí v ní být uvedeny práce, které byly sjednány, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Dohodu o pracovní činnosti je možné uzavřít jak na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou.

Dohodu o pracovní činnosti je možné zrušit vzájemnou dohodou ke sjednanému dni. Pokud nedošlo ke sjednání jiných způsobů zrušení dohody, je možné ji rovněž z jakéhokoliv důvodu zrušit jednostranně, a to s patnáctidenní výpovědní dobou.

Na dnešní dotaz odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.