Čerpat tyto „evropské“ peníze bude možné následujícím způsobem: úřad práce zpracuje Cílený regionální program a předloží ho MPSV. Pokud ho MPSV schválí, vyčlení na něj prostředky z aktivní politiky zaměstnanosti, tj. z českého státního rozpočtu.

„Zpětně bude moci MPSV, pokud se při realizaci programu dodrží všechna ‚evropská‘ pravidla, požádat Evropskou komisi o finanční příspěvek z Evropského globalizačního fondu,“ říká mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.

Programy budou moci úřady práce předkládat od dubna 2010, a to na období 2010–11. Příspěvek Komise může dosáhnout až 65 % nákladů vynaložených na realizaci programu.

Minimum: 500 propuštěných zaměstnanců za čtyři měsíce

Předložené programy se musí týkat pracovníků z jednoho podniku, který propustil nejméně 500 zaměstnanců během čtyř měsíců, resp. stejný počet propuštěných v průběhu devíti měsíců z malých a středních podniků. Do těchto počtů lze zahrnout i propuštěné zaměstnance z dodavatelských a odběratelských firem.

Cílené regionální programy doplňují stávající systém nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Programy mohou obsahovat pouze aktivační opatření, zaměřené na nové pracovní uplatnění propuštěných zaměstnanců, jako je pomoc při hledání nebo přechodu do nového zaměstnání, profesní poradenství, odborná příprava a rekvalifikace, certifikace získaných zkušeností, podpora podnikání nebo pomoc při zahájení samostatně výdělečné činnosti.

Zvýšená pozornost může být věnována zaměstnání znevýhodněných či starších pracovníků, aby zůstali na trhu práce nebo se na něj vrátili. Z Evropského globalizačního fondu (EGF) nelze hradit náklady na podpory v nezaměstnanosti nebo jiná pasivní opatření sociální ochrany.

Ministerstvo bude žádat jménem ČR

O finanční příspěvek bude žádat Evropskou komisi jménem České republiky MPSV. Poskytnutí příspěvku musí dále odsouhlasit příslušné výbory Evropského parlamentu. MPSV bude ověřovat, zda jsou návrhy programů v souladu s přísnými podmínkami Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU k EGF, zda je případné schválení reálné. V Hodnotící komisi zasednou zástupci MPSV, Ministerstva financí, úřadů práce a zástupci sociálních partnerů.