Změny mají vést především ke zkvalitnění služeb v oblasti zaměstnávání prostřednictvím agentur práce. Novela by měla odstranit z trhu agentury, které nedodržují předpisy, či je nějakým způsobem obcházejí a zneužívají tak své klienty, často cizince. K legislativní úpravě má dojít také z důvodů ekonomické recese a poklesu nabídky volných pracovních míst.

Odborné zkoušky před komisí

Novinkou v této oblasti by měly být odborné zkoušky a pravidelné přezkušování z odborné způsobilosti zástupců agentur před komisí MPSV. Rozšířeny byly také důvody pro odejmutí licence, které umožní úřadům efektivně zasáhnout, pokud zprostředkovatelé neplní zákonem stanovené povinnosti.

Novela zákona o zaměstnanosti si vyžádala také úpravu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, která zavádí správní poplatníky v souvislosti s odbornými zkouškami a odbornými přezkoušením.

Konec zneužívání příspěvků

Zdravotně postiženým by měl nový návrh zákona zaručit zvýšenou ochranu na trhu práce. Poskytování příspěvků zaměstnavatelům zdravotně postižených osob novela pozměňuje tak, aby už nedocházelo k jejich zneužívání a zaměstnanec dostal mzdu

v zákonné výši. Jedním z připravovaných opatření je oprávnění úřadů práce kontrolovat, zda a v jakém rozsahu přiděluje zaměstnavatel svým podřízeným práci, na kterou dostává od státu příspěvek. Zaměstnanci úřadů práce by dle novely mohli také vstupovat se souhlasem zaměstnance do míst výkonu práce.

Návrh rovněž upravuje činnost MPSV a úřadů práce a práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně znevýhodněné. Tuto skupinu osob se zdravotním postižením se novelou navrhuje v horizontu tří let zrušit, neboť v porovnání s ostatními osobami se zdravotním postižením nepotřebují zvýšenou ochranu na trhu práce.