Bez ohledu na to, zda vám do důchodu zbývá dvacet, patnáct, deset nebo jen pět let, své tzv. důchodové konto, resp. údaje o svém důchodovém pojištění, můžete mít pod kontrolou.

Každý člověk totiž může, a to jednou za kalendářní rok, požádat ČSSZ o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění. Za údaje nic neplatíte, přehled obdržíte zdarma.

Co přehled obsahuje

Zaslaný přehled, resp. informativní osobní list, obsahuje výčet a součet dob důchodového pojištění (tedy odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), které eviduje ČSSZ.

Muži ročníku narození 1957 a ženy narozené v roce 1960 letos žádat nemusí, přehled obdrží automaticky

Součástí přehledu jsou i výdělky (resp. vyměřovací základy), ze kterých bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986.

Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. I proto se vyplatí o zaslání přehledu požádat, pokud v něm totiž objevíte případné nedostatky, můžete je začít včas řešit.

Jak o přehled požádat

Žádost můžete podat jak písemně, tak elektronicky. Písemnou žádost (formou dopisu či s použitím tiskopisu „Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění“ dostupného na webu ČSSZ) zašlete na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Aby vám ČSSZ mohla poskytnout veškeré potřebné údaje, musíte v žádosti uvést své rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu, na kterou vám bude přehled zaslán.

Žádost je možné poslat i e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny posta@cssz.cz nebo datovou zprávou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3. Využít můžete i on-line službu ePortálu ČSSZ.

Je třeba si ale uvědomit, že ČSSZ nemá standardně ve své evidenci všechny doklady. Týká se to hlavně dob studia, období péče o děti, doby výdělečné činnosti v cizině apod. Přesto mají pro důchod význam. Zpravidla se dokládají až při žádosti o důchod.

Pokud si nejste jistí, jak případná „prázdná místa“ v přehledu dob pojištění doložit, kde získat chybějící doklady nebo zda dokumenty, které máte, budou dostačující, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení, klientské centrum při pražském ústředí nebo call centrum ČSSZ, kde vám odborníci poradí a poskytnou konkrétní pomoc.

Lidé předdůchodového věku žádat nemusí

Lidem předdůchodového věku ČSSZ přehledy „důchodového konta“ letos na podzim opět zašle automaticky, aniž by museli žádat.

Týká se to mužů narozených v roce 1957 a žen narozených v roce 1960. Podle údajů ČSSZ to bude zhruba 100 tisíc lidí. Tento servis pro klienty zajistí ČSSZ již počtvrté. I ti, kteří podle svých slov důchod příliš „neřeší“, si díky ČSSZ budou moci předem zkontrolovat a ověřit, zda budou mít pro nárok na starobní důchod dostatečný počet let.