Přiznání podávají jen lidé, kteří loni nabyli nějakou nemovitost (koupí, darováním či dědictvím), a dále ti vlastníci nemovitostí, kteří sice už v minulosti podali přiznání, ale loni u nich došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, které poplatník sám ovlivnil.

Změnou mohou být třeba případy, kdy se změnila výměra nemovitosti (např. přikoupením pozemku), druh pozemku, charakter užívání stavby, došlo k nástavbě o další podlaží či k přístavbě domu, postavení garáže atd. Při změně okolností může poplatník podat jen dílčí daňové přiznání.

Zvláštní pozornost je letos třeba věnovat tomu, aby přiznání bylo podáno správnému správci daně.

Do konce roku 2012 platilo, že příslušný je vždy ten finanční úřad, v jehož obvodu působnosti leží daná nemovitost.

Od ledna 2013 se ale pravidla zásadně měnila. Souvisí s tím, že v každém kraji a v Praze je jen jeden finanční úřad a dosavadní finanční úřady se změnily na územní pracoviště FÚ.

Více nemovitostí v kraji – jeden úřad

Hlavní novinkou je to, že když má poplatník v jednom kraji či Praze více nemovitostí, je pro celou agendu daně z nemovitostí příslušné vždy jen jedno územní pracoviště FÚ. Tedy jak pro přiznání, tak pro placení daně. O které územní pracoviště jde, závisí na tom, zda má poplatník v kraji či Praze pobyt či nikoli.

Jestliže má poplatník v jednom kraji či Praze dvě a více nemovitostí a současně i pobyt, pak je pro daň z nemovitostí příslušné to územní pracoviště FÚ, v jehož obvodu má pobyt.

Příklad: Poplatník vlastní byt v Benešově a dům v Kladně, v němž má pobyt. Příslušné pro daň z obou nemovitostí je územní pracoviště FÚ v Kladně.

Složitější je situace, když má poplatník v jednom kraji či Praze více nemovitostí, ale pobyt má přitom v úplně jiném kraji. Například má pobyt v Praze, ale vlastní dvě nemovitosti ve Středočeském kraji.

V tomto případě záleží na tom, jestli jeho nemovitosti jsou v působnosti jednoho územního pracoviště FÚ, či více územních pracovišť. Pokud všechny poplatníkovy nemovitosti jsou v okruhu působnosti jednoho územního pracoviště, správcem daně bude toto územní pracoviště. Proti dosavadnímu stavu se tedy v tomto případě nic nezmění.

Jestliže poplatníkovy nemovitosti jsou sice v jednom kraji, ale leží v okruhu působnosti více územních pracovišť FÚ, bude pro daň z nemovitostí příslušné to územní pracoviště, kde leží stavba. Stavba má tedy při určování příslušnosti přednost před pozemkem. Má-li poplatník více staveb a tyto stavby leží v okruhu působnosti více územních pracovišť FÚ, pak bude určující druh stavby. Nejvyšší prioritu má obytný dům, pak byt, poté stavba pro rodinnou rekreaci a poslední v pořadí jsou ostatní stavby, například garáž.

Příklady: Poplatník má obytný dům v Příbrami a byt v Kladně. Příslušné pro všechny nemovitosti je územní pracoviště FÚ v Příbrami. Pokud by měl tentýž poplatník místo bytu v Kladně obytný dům, tedy dva obytné domy v kraji, bude správcem daně územní pracoviště určené finančním úřadem. Ve Středočeském kraji je pro tyto případy určené územní pracoviště Praha-východ.

Pokud má poplatník v jednom kraji více pozemků a žádnou stavbu, je rovněž příslušné to územní pracoviště, které určil FÚ.

Jednodušší platba

Tyto změny znamenají i to, že poplatník s více nemovitostmi v jednom kraji či Praze bude v květnu platit daň jen jednomu správci daně. Proti přiznání se ale nemusí v zásadě zajímat, kterému. A to proto, že v dubnu či květnu dostane jednu složenku za všechny tyto nemovitosti, na níž budou všechny údaje o správci daně uvedeny.

Má-li poplatník nemovitosti ve více krajích, bude samozřejmě složenek víc.