Bylo by velkým omylem domnívat se, že se tyto příjmy podaří „zatlouct“. Na základě směrnice Rady ES totiž dochází ke vzájemnému předávání těchto informací mezi členskými státy. Je to zakotveno i v § 38fa našeho zákona o daních z příjmů.

Pokusím se odpovědět na vybrané otázky čtenářů:

OTÁZKA: V roce 2009 jsem pracoval v zaměstnaneckém poměru v zahraničí v EU. Firma posílala můj plat na konto u zahraniční banky. Z těchto příjmů na bankovním kontě byly generovány úroky a následně z nich byla srážena daň přímo bankou u zdroje. Jak mám tyto úroky přiznat v přiznání za 2009? Tyto jednou zdaněné úroky budou zdaněny podruhé v Česku?

ODPOVĚĎ: Zdaňování úrokových příjmů ze zemí EU se řídí Směrnicí Rady 2003/48/ES, která je závazná i pro Českou republiku. Existuji dvě varianty.

První varianta

Většina zemí EU má podle směrnice povinnost provádět takzvanou automatickou výměnu informací. V tomto případě náš správce daně obdrží ze zahraničí informaci o tom, že tam český daňový rezident dostal úroky, které mají být zdaněny ve státě rezidenta, tedy u nás.

Vzhledem k tomu, že daňový rezident ČR podléhá u nás zdanění ze svých celosvětových příjmů, je povinen zahrnout tento úrokový příjem ze zahraničí do přiznání v rámci § 8 zákona. V tomto případě je zdaněn pouze v ČR, tedy jen jednou. Správce daně na základě informace zaslané ze zahraničí ověří, zda náš poplatník své zahraniční úroky nezapomněl zdanit.

Druhá varianta

Tři státy EU neprovádějí podle uvedené směrnice po přechodnou dobu automatickou výměnu informací, a to Belgie, Lucembursko, Rakousko. Také se to dále týká pěti třetích zemí, pro které směrnice platí - Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino, Andorra, a některých ostrovních území Velké Británie a Nizozemí.

Pokud je úrokový příjem vyplacen v některé z těchto zemí, podléhá tam srážkové dani. Český příjemce úroků musí úrokový příjem zahrnout do daňového přiznání. Svou vypočtenou daňovou povinnost však sníží o daň sraženou v zahraničí podle zmíněné směrnice, a to na řádku 89 přiznání. Tím je vyloučeno, aby byl zdaněn dvakrát.

I když jste v dotazu neuvedl, v kterém státě EU jste obdržel úroky, předpokládám, že se jedná o druhou variantu. V každém případě musíte úroky přiznat u nás v daňovém přiznání. Jak jsem se pokusil vysvětlit, je ošetřeno, aby byly zdaněny jen jednou.

V přiznání za rok 2009 se použije pro přepočet zahraniční měny na koruny  jednotný kurz, který byl uveřejněn v pokynu ministerstva financí D-337.

Přepočet jednoho eura činil 26,50 Kč.

OTÁZKA: Jsem zaměstnaný a  mám příjmy jen ze závislé činnosti. Volné finanční prostředky jsem uložil v bance na Slovensku (v eurech ), v hodnotě asi 8000 EUR. Tyto prostředky jsou uloženy na účtě. Úroky jsou na Slovensku dodaněny, tedy z úroků je sražena daň přímo v bance.
Další prostředky mám uloženy v bance v Maďarsku. Jezdíme tam pravidelně do lázní. Tyto prostředky (více než 10 000 EUR) nejsou daněny.

Vybral jsem režim, že je dodaním u nás. Vzhledem k tomu, že většina z nich je uložena na spořicím účtu s úrokem 12 % p.a., jde o nemalé peníze. Úroky mohu vybírat a nám stačí na úhradu nákladů, které tam máme v lázních.
Dotaz zní : jak mám postupovat při daňovém přiznání? Musím ho podat sám kvůli úrokům? Které úroky se tam uvádějí, ty slovenské nebo maďarské?

Pokud změním režim u účtu v Maďarsku a tam taktéž dodaním úroky, budu muset v dalším roce podat daňové přiznání, i když je úrok již dodaněn?

V práci mám podepsané prohlášení. Navíc máme s manželkou hypotéku na částku 1 900 000 Kč a úroky z nich činí za loňský rok 79 125 Kč. Nemáme děti, manželka pracuje taktéž. Platím životní pojištění - odpočet 8201 Kč, penzijní pojištění 1 500 Kč měsíc.

ODPOVĚĎ: Zdaňování úrokových příjmů ze zemí EU se řídí Směrnicí Rady 2003/48/ES, která je závazná i pro Českou republiku. Směrnice v praxi funguje tak, že zahraniční banka podá svému daňovému úřadu hlášení o příjmech z úroků, jež obdržela fyzická osoba - daňový rezident jiného státu EU nebo zúčastněné třetí země. Ten v rámci mezinárodní výměny dat předá informaci daňovému úřadu v domovské zemi vkladatele. Tento postup je zakotven i v § 38fa zákona o daních z příjmů.

Fyzické osoby, které obdrží úrokový příjem ze státu, jenž uplatňuje automatickou výměnu informací, zdaní zahraniční příjem v rámci svého daňového přiznání s uplatněním příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Správce daně v domácí zemi obdrží informaci o příjemci a výši příjmu ze zahraničí a bude schopen ověřit, zda tento příjem nezapomněl v tuzemsku zdanit.

Úroky z úspor ze Slovenska i z Maďarska, které plynou z volných finančních prostředků uložených v tamních bankách, musíte zdanit u nás. Vyplývá to ze smluv o zamezení dvojího zdanění jak se Slovenskem, tak s Maďarskem, i z výše uvedené směrnice EU. Není mi proto jasné, co tím myslíte, že jste si vybral či vyberete režim zdanění.

Pokud vám byla na Slovensku sražena daň z úroků, pak je to v rozporu s článkem 11 smlouvy se Slovenskem č. 100/2003 Sb. m.s. a tento problém musíte řešit se slovenskou stranou. Daňový výnos v tomto případě podle smlouvy náleží výhradně české straně, a tudíž si nemůžete v daňovém přiznání započítat daň sraženou na Slovensku.

Musíte tedy podat daňové přiznání, kde zahrnete příjmy ze závislé činnosti a zmíněné úroky ze Slovenska i Maďarska. Úrokové příjmy v brutto výši, nesnížené o výdaje jsou dílčím základem daně  podle § 8 zákona o daních z příjmů.  V přiznání za rok 2009 se použije pro přepočet zahraniční měny na koruny  jednotný kurz, který byl uveřejněn v pokynu ministerstva financí D-337.

Přepočet jednoho eura činil 26,50 Kč.

V daňovém přiznání si uplatníte odečty na úroky z hypotéčního úvěru, životní a penzijní pojištění za podmínky, že splňujete zákonem stanovené podmínky.