Velmi nespokojeno je jen 0,4 procenta pracujících lidí. Spokojenost se svým zaměstnáním vyjadřují významně častěji podnikatelé nebo osoby samostatně výdělečně činné, vedoucí zaměstnanci a vyšší odborní zaměstnanci.

Podíl spokojených pracovníků roste se stupněm dosaženého vzdělání. Mezi vysokoškolsky vzdělanými je podíl spokojených 83 procent, respondentů se základním vzděláním vyjádřilo spokojenost pouze 39 procenta.

Spokojeni se svým současným zaměstnáním jsou relativně častěji lidé z vyšších příjmových skupin a s dobrou životní úrovní.

Přibližně osm z deseti pracujících Čechů je ve svém zaměstnání spokojeno s využitím svých odborných schopností, se vztahy mezi lidmi na svém pracovišti, se zajímavostí své práce i s délkou své práce, směnností. Výrazně převažující podíl spokojených najdeme ale i v dalších oblastech. Přibližně tři čtvrtiny pracujících vyjadřují spokojenost se svým nadřízeným, s organizací práce na svém pracovišti, s hmotným prostředím pracoviště a jeho vybavením i s namáhavostí své práce.

Téměř dvě třetiny pracujících jsou rovněž spokojeny s tím, jak se jejich zaměstnavatel stará o své zaměstnance, a s jistotou svého pracovního místa. Nadpoloviční většina dotázaných uvedla, že je spokojena se svým platem.

Spokojenost pracujících Čechů se zaměstnáním (v %)
velmi spokojeno 46
spíše spokojeno 20
ani spokojeno, ani nespokojeno 29
spíše nespokojeno 5
velmi nespokojeno 0,4
zdroj: CVVM

Pouze zhruba třetina pracujících je spokojena se svými vyhlídkami na postup k lepší práci a 29 procent je spokojeno se svými vyhlídkami na zvýšení platu.

Spokojenost českých občanů prakticky se všemi sledovanými aspekty práce mírně roste. V porovnání s výzkumem realizovaným v říjnu 2005 jsou čeští pracující v současnosti spokojenější s využitím svých odborných schopností, s namáhavostí své práce, s tím, jak se jejich podnik stará o své zaměstnance, s jistotou svého pracovního místa i se svým platem. Podíl pracujících spokojených se svým platem dokonce poprvé převažuje nad podílem nespokojených.