Změna zákona se týká například České pošty, Lesů ČR či Řízení letového provozu. Usnadnit má i převod pozemků pod krajskými a obecními komunikacemi. Normu musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident.

Podle ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD) má předloha kromě jiného přesněji vymezit pravidla pro hospodaření podniku s majetkem státu a vymezit odpovědnost ředitelů, jejich zástupců a členů dozorčích rad státních podniků.

Změna zákona vychází mimo jiné z podnětu Nejvyššího kontrolního úřadu, v němž úřad poukazuje na nedostatečnost současné právní úpravy. To má za následek, že státní podnik nemá povinnost definovat kritéria pro hodnocení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Novela počítá se zákazem konkurence pro ředitele, jeho zástupce a pro členy dozorčí rady státního podniku. Opatření má zabránit tomu, aby podnikali ve stejném předmětu činnosti jako státní firma. Nebudou smět také působit v orgánech jiné firmy se stejným nebo podobným předmětem podnikání nebo se na jejich podnikání podílet. Výjimkou bude vlastnictví akcií z kupónové privatizace.

Větší kontrola při prodeji majetku

Ministerstva mají také více kontrolovat, jak státní firmy se svým majetkem nakládají, a určovat, jaký majetek nemohou bez souhlasu zakladatele prodat.

Státní instituce bude povinna prodávaný majetek nejprve nabídnout na portál veřejné správy a teprve potom Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Novela má také umožnit státním podnikům převádět krajům a obcím bezúplatně pozemky, na nichž se nacházejí pozemní komunikace II. a III. třídy. Územně samosprávný celek o to bude muset požádat a bude s tím muset souhlasit zakladatel státního pozemku.

Vláda tvrdí, že to má napravit současný stav, kdy se samosprávám převedly komunikace, ale už nikoli pozemky pod nimi, které tak zůstaly státu. Pokud chce dnes kraj nebo obec žádat na opravy silnic o dotace Evropské unie nebo Státního fondu dopravní infrastruktury, musí pozemky pod komunikacemi vlastnit.