„Pokud by MZ nepřijalo opatření k jejich nápravě, nesprávnosti ovlivní účetní výkazy za Českou republiku, protože údaje z účetnictví za rok 2015 budou poprvé sloužit jako podklad pro sestavení těchto výkazů," uvedl NKÚ.

„Nesrovnalosti, které NKÚ popsal, se týkají pouze nepřesného administrativního zařazení jednotlivých účtovaných položek. To, co může vyznívat jako špatné zacházení s pěti miliardami, je tedy ve skutečnosti pouze nepřesné zařazení těchto peněz do výkazů, peníze se nikam neztratily,” vysvětlil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Fakticky jde tedy o to, že NKÚ měl jiný názor na zařazení některých položek a už v průběhu kontroly ministerstvo některé postupy upravovalo tak, aby pro příští rok plně vyhovovaly představám kontrolorů, uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová.

Nesprávné vykazování antivirotik

Více než 3,4 miliardy korun ze zjištěných chyb se podle úřadu týkaly jednoho z podrozvahových účtů, který slouží k vykazování podmíněných závazků ministerstva jako poskytovatele dotací konečným příjemcům. Z evidence ministerstva není jasné, z jakých podmíněných závazků se zůstatek tohoto účtu skládá. Při vykazování zůstatku navíc porušilo účetní předpisy, uvádí zpráva NKÚ. Nesprávnosti u podmíněných závazků pak mají mimo jiné dopad na vyčíslení nároků na budoucí rozpočet.

Podle kontrolorů druhá nejvýznamnější chyba za téměř jednu miliardu korun souvisela s nesprávným vykazováním zásob antivirotik. V jejich ocenění ministerstvo nezohlednilo, že u některých šarží se dočasně či trvale snížila hodnota zásob. Většina antivirotik totiž měla prošlou dobu použitelnosti.

Některé šarže by ale bylo možné použít v případě pandemie, jiné šarže ve zkouškách na obsah účinné látky neobstály a nebylo možné je použít ani ve výjimečných situacích. „Ministerstvo zdravotnictví ale všechny tyto šarže vykázalo v původním ocenění, a tím zásoby nadhodnotilo," upozornil NKÚ.

Chyby ve finančním výkazu

Chyby zjistili kontroloři i při prověřování finančního výkazu, který slouží pro hodnocení plnění rozpočtu. V něm zjistili nesprávnosti za téměř 326 miliónů korun. Při prověřování závěrečného účtu kontroloři významná pochybení nezjistili.

Ke spolehlivosti údajů účetní závěrky jako celku se NKÚ nevyjádřil, a to v důsledku nejasností v předpisech týkajících se zejména předfinancování transferů spolufinancovaných z Evropské unie.

Kontrola kromě nedostatků v účetnictví upozornila i na to, že ministerstvo porušilo zákon o dani z přidané hodnoty. Ministerstvo totiž dodávalo teplo z vlastní kotelny dvěma dalším subjektům, aniž by se registrovalo jako plátce DPH. „Při této činnosti ale dosahovalo MZ obratu ve výši, která vede k povinnosti se registrovat," míní NKÚ.

Podle mluvčí ministerstva jde o desítky let starou záležitost. „Naše kotelna už historicky vytápí i sousední ministerstvo práce a sociálních věcí nebo přilehlý vestibul metra. Odpojit tyto objekty na zimu od zásob tepla jen proto, abychom vyhověli novým požadavkům předpisů, není reálné řešení,” řekla Čechová. Jediným řešením je podle ní respektovat výtku NKÚ a podat přihlášku jako plátce DPH, což už ministerstvo udělalo.