ČR již delší dobu neplní také kritérium stability veřejných financí.

"Po odeznění tohoto jednorázového šoku plynoucího z administrativních opatření se inflace vrátí na nižší úroveň, pozorovanou v minulých letech," uvádí materiál.

Mezi maastrichtská kritéria pro přijetí eura patří deficit veřejných rozpočtů, státní dluh, inflace a dlouhodobé úrokové sazby. Kurzové hledisko zatím ČR neplní, protože nevstoupila do mechanismu ERM II, který umožňuje pohyb koruny ve stanoveném pásmu.

Deficit veřejných financí byl loni jediným kritériem, které ČR neplnila. Kvůli němu EU již v roce 2004 s ČR zahájila proceduru při nadměrném deficitu.

Vláda se zavázala snížit deficit do roku 2010 na 2,3 procenta HDP. Letos MF očekává díky lepšímu hospodaření a růstu ekonomiky deficit 3,4 procenta, původně přitom hrozil až čtyřprocentní schodek.

Zbylá kritéria se plní

S ostatními kritérii nemá ČR problém. Státní dluh je v poměru k hrubému domácímu produktu na polovičních hodnotách požadovaných EU, úrokové sazby jsou v české ekonomice nízké. Kurzové kritérium zatím ČR plnit nemusí a do systému směnných mechanismů ERM II se hodlá země zařadit těsně před vstupem do eurozóny.

Materiál konstatuje, že dosud nebylo dosaženo dostatečného pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo být stanoveno cílové datum vstupu do eurozóny.

Stanovení data je totiž podle materiálu podmíněno přijetím dalších reforem veřejných financí, především důchodového a sociálního systému. Nutné je rovněž podle MF snížit deficit veřejných financí v roce 2012 na maximálně procento HDP a zajistit dlouhodobou udržitelnost vývoje veřejných financí.

Po rychlém přijetí eura volají především exportéři, kterým nyní posilující koruna zdražuje jejich výrobky v zahraničí. Vstup do eurozóny by podle nich přinesl rovněž stabilizaci ekonomiky a pojistku proti ekonomickým výkyvům a ztrátám na tržbách.

Maastrichtská kritéria

Inflace - ČR nebude zřejmě příští rok plnit

- odchylka od průměru tří členských zemí s nejnižší inflací maximálně 1,5 procenta

Veřejné finance - ČR dlouhodobě neplní

- schodek veřejných financí maximálně tři procenta HDP

Zadluženost - ČR plní

- zadluženost země nesmí přesáhnout 60 procent HDP, i když je možné, aby stát s vyšší mírou zadluženosti přijal euro za předpokladu, že se jeho zadluženost trvale snižuje;

Měnový kurz - ČR zatím nevstoupila do systému ERM II

- udržování kurzu měny ve stanoveném pásmu alespoň dva roky

Úrokové sazby - ČR nemá problémy

- průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba nesmí překročit o více než dva procentní body průměr úrokových sazeb tří členských zemí, které mají nejnižší inflaci  

                                                                                                   Zdroj: ČTK