Kontroloři se zaměřili na rozpočtové kapitoly Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa.

„V účetnictví MF byly zjištěny některé systémové nedostatky, například nesprávné účtování o operacích s dočasně volnými prostředky státní pokladny nebo nesprávné účtování o závazcích ze sdílených daní,” konstatoval NKÚ.

Chybné účtování zjistila kontrola rovněž u pojistného na veřejné zdravotní pojištění osob, u kterých je plátcem pojistného stát. Resort rovněž nesprávně ocenil dlouhodobé podmíněné závazky související s odstraňováním ekologických škod vzniklých před privatizací majetku státu.  Ač jde o dlouhodobé závazky, byly vykázány jako krátkodobé se splatností do jednoho roku.

Kontroloři upozornili na nejednoznačnost některých předpisů, podle nichž ministerstvo postupuje. „Jiná ustanovení právních předpisů mají zase za následek, že účetnictví MF obsahuje informace odlišné od toho, co uživatelé údajů z jeho účetnictví běžně očekávají,” připomněl NKÚ. Zároveň doporučil, aby byly nejednoznačné předpisy upraveny.

Změny se již připravují

Ministerstvo financí v reakci na závěr NKÚ uvedlo mimo jiné, že v případě oceňování státních podílů ve firmách již vydalo metodický pokyn k oceňování a klasifikaci majetkových účastí určených k držení a k výkonu majetkových práv. Vydalo i pokyn, jak účtovat podmíněná aktiva a pasiva ze soudních sporů, uvedlo MF.

"Na základě zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu připravujeme soubor nápravných opatření k odstranění systémových nedostatků a dalších kontrolních zjištění," uvedl v úterý Michal Žurovec z tiskového odboru ministerstva.