Potřebné budou hloubkové vrty pro umělé zasakování povrchové vody do spodní, přečerpávání ze spodních toků řek do horních či vysávání starých dolů, aby v potocích bylo dost vody.

Obnovovat remízky a rybníky prostě stačit nebude. O obřím rozsahu opatření, jaká si sucho vynutí, svědčí nejen alarmující popis dlouhodobě klesajících stavů vod, ale i příklady opatření a lokalit, kde se o nich již nyní uvažuje.

Zespod toku čerpat nahoru

Vládní materiál apeluje na obnovu mezí, remízků, mokřadů a na nutnost výstavby malých vodních nádrží včetně obnovování starých rybníků. Poukazuje tak na u nás léta ignorovanou moudrost předků.

Rybníky se u nás totiž dosud spíše likvidují a na jejich místech developeři budují průmyslové, skladové či bytové komplexy. Příkladů je mnoho. Někde za to padly i pokuty, ale ty viníci stejně neplatí.

Vodu navrhují autoři materiálu zadržovat třeba pomocí recirkulace. „Opatření spočívá v kontinuálním přečerpávání části vody z úseku toku s větší vodností do vyšších částí povodí, kde vylepšuje zůstatkový průtok v kritickém úseku toku. Součástí systému může být dočišťovací malá vodní nádrž,“ uvádí se v materiálu.

Ten přitom odkazuje na studii z roku 2011, která zvažovala alternativní možnost řešení lokálně nepříznivé hydrologické situace například u Rakovníka přečerpáváním části vody z relativně vodného Lišanského potoka do akumulační nádrže nad městem situované na dolním úseku Kolešovického potoka.

Jen u tohoto místa byly náklady odhadnuty na 40 miliónů korun. Podle vládního materiálu je to ale jen třetina ve srovnání s převodem vody z řeky Ohře.

Navrtat a nechat vsáknout pod zem

Další možností je umělá infiltrace vody. To znamená, že povrchové vody se uměle převedou do podzemních pomocí vrtů. Konkrétně to bylo navrženo v povodí Orlice, aby se posílala dodávka pitné vody z úpravny vody v Hradci Králové.

Mezi další oblasti, kde se o umělém zasakování vody uvažuje, patří území v Holedči v povodí Blšanky.

Vysávat zatopené doly a posílit potoky

Materiál zmiňuje i možnost čerpat vody ze zatopených dolů do povrchových toků.

Opatření bylo už navrženo opět pro Rakovník. Konkrétní řešení spočívá ve vypouštění vyčerpaných důlních vod z lupkového dolu Rako do povodí Černého potoka, který ústí do Rakovnického potoka těsně nad tímto městem.

„Množství čerpané vody by spolu s vodou čerpanou z dolů 1. máj a Rako II i přes relativně malou hodnotu výrazně zlepšilo průtokovou situaci v Rakovníku v období sucha,“ konstatuje materiál.