Informace bude dostávat český velitel, kterého stanoví ministerstvo obrany do 30 dnů od chvíle, kdy smlouva vstoupí v platnost - tedy pokud projde náležitým legislativním procesem.

Český velitel bude mít na základně k dispozici kancelář a může kolem sebe postavit libovolný tým lidí.

Na základnu budou mít po dohodě s tímto velitelem okamžitý přístup také české orgány - ovšem jen při některých situacích. Například pokud na základně začne hořet, nebo dojde k jinému neštěstí. Česko také bude moci na základně pronásledovat osobu, která do prostoru vnikla a je podezřelá ze spáchání trestné činnosti mimo ni.

Při jiným případech budou orgány muset podat žádost o vstup.

Úplný text smlouvy o výstavbě radaru

Pokud bude chtít na základnu vstoupit příslušník třetí strany (příslušník jiného státu), musí s tím souhlasit jak Česko, tak USA. O podobné prohlídky jeví zájem především Rusové. Chtěli dokonce stálý pobyt na základně.

Maximálně 250 lidí

USA se ve smlouvě zavázaly, že na stanici se bude pohybovat maximálně 250 amerických vojáků, a to i v případě, že se budou střídat.

Jejich právní postavení ale ještě není vyřešeno. To stanoví teprve smlouva SOFA, která stále není podepsána. Země se ještě přou o otázku daní. Podle dosud dojednaných bodů budou muset vojáci respektovat právo České republiky a nedělat nic, co bude odporovat duchu smluv SOFA. Právo ČR budou muset USA dodržet i při výstavbě nejrůznějších objektů na stanici a při jejím provozu.

Ohledně výstavby stanice se ministerstvo obrany zavázalo vyřídit potřebnou dokumentaci neprodleně a pokud nepříjdou od příslušných orgánů námitky, může stavba začít do 45 dnů od podání žádosti.

Některé body ze smlouvy ČR a USA o radaru
* Dohoda svěřuje výhradní velení a řízení operací protiraketové obrany Spojeným státům, které však současně mají povinnost poskytovat ČR situační přehled o operacích protiraketové obrany a prostřednictvím „českého velitele“ na radarové stanici neprodleně informovat ČR o nasazeních systému protiraketové obrany týkajících se severoatlantické oblasti.
* ČR se může předem a podstatným způsobem podílet na vývoji a přehodnocování prováděcích plánů USA pro severoatlantickou oblast. ČR bude mít možnost ovlivnit naprogramování systému protiraketové obrany tak, aby byla přednostně chráněna.
* USA se zavazují, že žádný prvek systému protiraketové obrany včetně radaru nebude použit pro jakékoli aktivity neslučitelné s Chartou OSN.
* USA se zavazují chránit a bránit ČR před možným útokem balistickými raketami.
*ČR si ponechává plnou suverenitu a vlastnické právo k radarové stanici a poskytne Spojeným státům pouze bezplatné užívání území.
* Maximální počet příslušníků ozbrojených sil USA nepřekročí 250.
* Orgány ČR budou mít právo na okamžitý přístup na radarovou stanici ve vymezených situacích, např. při řešení krizových situací, jako jsou požáry, pronásledování osob.
*K návštěvě radaru osob z třetích států bude zapotřebí souhlasu ČR.
* USA budou při výstavbě využívat české dodavatele.
* Stálá přítomnost českého velitele přímo na radarové stanici mj. zaručí, že radarová stanice nebude Spojenými státy využívána k jiným účelům, než je stanoveno.
* USA budou mít povinnost neprodleně informovat ČR o nasazeních systému protiraketové obrany týkajících se severoatlantické oblasti. * Předpokládá se, že vnější hranici radarové stanice bude hlídat vojenská policie Armády ČR. Spojené státy budou odpovídat za vnitřní bezpečnost a udržení pořádku na radarové stanici.
* USA se zavazují připravit studii, která bude podrobně popisovat stav životního prostředí v prostoru radarové stanice před jejich příchodem a po jejich odchodu. * Hlavní dohoda se sjednává na dobu neurčitou, výpovědní doba činí jeden rok. ČR nicméně poskytuje Spojeným státům další rok na dokončení stažení svého personálu, vybavení a vojenského materiálu.